Monitorowanie produktu

Termin:

3 kwietnia 2020 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Za nami jest już etap dostosowania działalności do wymogów ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Należy jednak pamiętać, że ustawa nakłada na twórców produktów ubezpieczeniowych oraz dystrybutorów ubezpieczeń obowiązki, które muszą być wykonywane w sposób ciągły. Należy do nich powinność stałego monitorowania funkcjonowania produktów ubezpieczeniowych, usuwania zauważonych wad, ich dostosowania do potrzeb klientów z grupy docelowej oraz do pojawiających się wymogów prawnych. Szczegółowemu omówieniu – od strony praktycznej – tych obowiązków poświęcone będzie seminarium prowadzone przez prof. UAM dra hab. Marcina Orlickiego.

Kluczowe zagadnienia


 • Monitorowanie i audytowanie produktu przed i po wprowadzeniu go do dystrybucji
 • Metody identyfikacji i rodzaje nieprawidłowości
 • Wskaźniki obrazujące spełnianie potrzeb klientów przez produkt ubezpieczeniowy
 • Sposób reagowania na nieprawidłowości przez twórcę produktu ubezpieczeniowego
 • Obowiązek informowania dystrybutorów i klientów o podjętych przez twórcę produktu działaniach naprawczych
 • Sankcje za brak staranności przy monitorowaniu i audytowaniu produktu

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 3 kwietnia 2020 r. (piątek)
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Monitorowanie produktu, usuwanie wad, dostosowanie do potrzeb rynku i wymogów prawnych

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Podmioty zaangażowane w proces monitorowania i audytowania produktu: twórca produktu ubezpieczeniowego, dystrybutor ubezpieczeń.
  a. Rola dystrybutorów ubezpieczeń w procesie audytu produktu.
  b. Rola twórcy produktu w procesie audytu produktu.
 2. Pojęcie ?monitorowania produktu?.
 3. Pojęcie ?audytowania produktu?.
 4. Monitorowanie i audytowanie produktu przed wprowadzeniem go do dystrybucji.
 5. Monitorowanie i audytowanie produktu po wprowadzeniu go do dystrybucji.
 6. Obowiązek periodycznej weryfikacji prawidłowości funkcjonowania produktu ubezpieczeniowego.
 7. Pozyskiwanie informacji o nieprawidłowościach od dystrybutorów ubezpieczeń (efektywne kanały przekazywania informacji o nieprawidłowościach, źródła obowiązku dystrybutorów informowania twórcy o doświadczeniach związanych z produktem, w szczególności o nieprawidłowościach).
 8. Sygnały o nieprawidłowościach ze strony KNF, Rzecznika Finansowego, UOKiK i sądów.
 9. Metody identyfikacji nieprawidłowości (kryteria).

12:30

Przerwa kawowa dłuższa

13:00

Monitorowanie produktu, usuwanie wad, dostosowanie do potrzeb rynku i wymogów prawnych

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki


 1. Interwencja produktowa KNF.
 2. Proporcjonalność monitoringu oraz przeglądów funkcjonowania różnych kategorii produktów ubezpieczeniowych.
 3. Cykl życia produktu ubezpieczeniowego.
 4. Analiza produktów ubezpieczeniowych w cyklu życia produktu.
  a. testowanie produktu,
  b. analizy scenariuszowe,
  c. analizy jakościowe (prawne, ekonomiczne, marketingowe),
  d. analizy ilościowe,
  e. analizy okresowe (z zaplanowaną z góry częstotliwością),
  f. analizy ad hoc (według określonych z góry parametrów podejmowania działań analitycznych), proporcjonalność działań w stosunku do specyfiki i cech produktów).
 5. Rodzaje nieprawidłowości.
 6. Wskaźniki obrazujące spełnianie potrzeb klientów przez produkt ubezpieczeniowy (szkodowość, marża, wynik techniczny/rentowność, działania Rzecznika Finansowego, KNF, UOKiK, reklamacje uznane/nieuznane, wyniki spraw sądowych, badanie satysfakcji klientów).
 7. Sposób reagowania na nieprawidłowości przez twórcę produktu ubezpieczeniowego (dostosowanie produktu, wycofanie produktu).
 8. Obowiązek informowania dystrybutorów i klientów o podjętych przez twórcę produktu działaniach naprawczych.
 9. Sankcje za brak staranności przy monitorowaniu i audytowaniu produktu.
  a. Sankcje za zaniedbania twórcy produktu ubezpieczeniowego.
  b. Sankcje za zaniedbania dystrybutora ubezpieczeń.
  c. Sankcje nadzorcze.
  d. Sankcje cywilnoprawne.

15:30

Zakończenie seminarium

W trakcie seminarium przewidziane są przerwy kawowe

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego ?Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: