Odpowiedzialność podwykonawców

Termin:

2 lipca 2020 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

We współczesnym obrocie coraz częściej ubezpieczający nie wykonuje samodzielnie swoich umów. Posługuje się innymi osobami, nazywanymi potocznie podwykonawcami. Osobom tym powierza wykonanie części swoich obowiązków, niekiedy pomagają mu oni w ich realizacji jedynie w określonej części. Jeżeli dojdzie do powstania szkody, powstaje pytanie: kto za nią powinien odpowiadać - kontrahent umowny czy jego podwykonawca; czy można zwolnić się z odpowiedzialności wskazując na podwykonawcę jako profesjonalistę; w końcu - jak kształtuje się odpowiedzialność, jeżeli szkodę wyrządzi jeden podwykonawca (lub jego pracownik) drugiemu podwykonawcy (jego pracownikowi).

Na te i na inne pytania odpowie prof. UŁ dr hab. Małgorzata Serwach, bo czy ubezpieczenia mogą prawidłowo funkcjonować bez rozstrzygnięcia kwestii odpowiedzialności podwykonawcy oraz "za" podwykonawcę?

Kluczowe zagadnienia


 • określenie zakresu pojęcia podwykonawca
 • pojęcie winy w wyborze
 • podwykonawca jako pomocnik lub osoba, której powierzono wykonanie zobowiązania
 • wykonawca i jego odpowiedzialność
 • orzecznictwo sądowe

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 2 lipca 2020 r. (czwartek)
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Odpowiedzialność za podwykonawców w przypadku odpowiedzialności deliktowej

prof. UŁ dr hab. Małgorzata Serwach


 1. określenie zakresu pojęcia podwykonawca
 2. powierzenie wykonania czynności podwykonawcy
 3. szkoda wyrządzona przy wykonywaniu powierzonej czynności a szkoda wyrządzona przy sposobności wykonywania powierzonej czynności - dlaczego tak ważne jest to rozróżnienie?
 4. pojęcie winy w wyborze
 5. okoliczności eskulpacyjne: brak winy w wyborze a powierzenie wykonania czynności profesjonaliście

11:00

Przerwa

11:15

Odpowiedzialność za podwykonawców w odniesieniu do odpowiedzialności kontraktowej

prof. UŁ dr hab. Małgorzata Serwach


 1. określenie osób, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność
 2. podwykonawca jako pomocnik lub osoba, której powierzono wykonanie zobowiązania
 3. przesłanki i zakres zastosowania art. 474 k.c.
 4. szkoda wyrządzona przy sposobności wykonywania zobowiązania przez dłużnika
 5. umowna zmiana zakresu odpowiedzialności

12:30

Przerwa kawowa dłuższa

13:00

Odpowiedzialność podwykonawców oraz ?za? podwykonawców w orzecznictwie sądowym

prof. UŁ dr hab. Małgorzata Serwach


 1. wykonawca i jego odpowiedzialność w orzecznictwie sądowym
 2. relacje art. 429 k.c. do odpowiedzialności przełożonego za szkodę wyrządzoną przez podwładnego
 3. zakres zastosowania art. 429 k.c. a odpowiedzialność osób zobowiązanych do nadzoru
 4. relacje art. 474 k.c. do innych przepisów oraz odpowiedzialność poszczególnych podmiotów, np. hotelarzy, przechowawcy, przewoźnika, spedytora
 5. powierzenie wykonania zlecenia zastępcy
 6. odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez podwykonawcę w procesie inwestycyjnym

15:30

Zakończenie seminarium

W trakcie seminarium przewidziane są przerwy

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UŁ dr hab. Małgorzata Serwach

X

Profesor na Uniwersytecie Łódzkim, profesor na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Ubezpieczeń Medycznych i Finansowania Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; arbiter Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych, członek kolegium redakcyjnego Prawa Asekuracyjnego oraz Medycyny Praktycznej. Przewodnicząca Łódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Autorka ponad 100 prac naukowych z dziedziny prawa odszkodowawczego, odpowiedzialności cywilnej oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych, w tym współautor i redaktor naukowy dwóch komentarzy oraz redaktor i współautor trzech prac zbiorowych.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

 

Newsletter: