Przedawnienie w transporcie

Termin:

24 września 2020 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Przedawnienie roszczeń to temat, z którym spotykają się nie tylko prawnicy na sali sądowej, ale także wszyscy uczestnicy obrotu gospodarczego, w tym w zakresie ubezpieczeń transportowych. Często zdarza się, że brak wiedzy w tej materii i wystąpienie z roszczeniem po upływie terminu przedawnienia powoduje odmowę wypłaty odszkodowania, często też dzieje się tak, że uzasadniony merytorycznie regres ubezpieczeniowy nie ma szans powodzenia z uwagi na upływ terminu przedawnienia roszczeń względem podmiotów odpowiedzialnych za szkodę. W szczególności w odniesieniu do ubezpieczeń transportowych kwestia ta jawi się jako bardzo istotna z uwagi na szczególne terminy przedawnienia, odmienne – i znacznie krótsze - od wynikających z zasadach ogólnych, przepisanych w kodeksie cywilnym.
Terminy przedawnienia roszczeń w ubezpieczeniach transportowych to temat przeznaczony nie tylko dla spedytorów i przewoźników jako ubezpieczonych, ale także dla ubezpieczycieli i innych dystrybutorów ubezpieczeń transportowych, jak również dla podmiotów zajmujących się likwidacją szkód transportowych.
Uczestnicy seminarium prowadzonego przez Beatę Janicką dowiedzą się, jak i kiedy powinna zostać złożona reklamacja, by zabezpieczyć roszczenia względem przewoźnika, jak podchodzić do próśb o udzielenie tzw. time extension, o które często występują ubezpieczyciele zagraniczni, a także zapoznają się z praktyką sądową i najnowszym orzecznictwem w odniesieniu do materii przedawnienia roszczeń w transporcie i ubezpieczeniach transportowych. Przybliżenie regulacji prawnych, dotyczących terminów przedawnienia roszczeń, z którymi spotykać się można w ubezpieczeniach transportowych, z pewnością pozwoli z jednej strony na skuteczniejsze dochodzenie odszkodowań, z drugiej zaś strony pomoże zakładom ubezpieczeń zabezpieczyć regres ubezpieczeniowy względem przewoźników różnych gałęzi transportu.

Kluczowe zagadnienia


 • Przedawnienie roszczeń względem spedytora
 • Przedawnienie roszczeń względem przewoźnika – ustawa prawo przewozowe i konwencja CMR
 • Przedawnienie roszczeń względem Ubezpieczyciela
 • Przedawnienie roszczeń regresowych
 • Przerwanie i zawieszenie biegu terminu przedawnienia

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 24 września 2020 r. (czwartek)
09:00

Rejestracja

09:30

Rozpoczęcie seminarium

09:30

1. Ubezpieczenie OC Spedytora

Beata Janicka


 1. Przedawnienie roszczeń względem spedytora
  - osoba uprawniona do dochodzenia roszczeń względem spedytora
  - terminy przedawnienia roszczeń względem spedytora
 2. Przedawnienie roszczeń ubezpieczonego spedytora względem ubezpieczyciela OCS
 3. Przedawnienie roszczeń z actio directa
 4. Terminy przedawnienia roszczeń regresowych ubezpieczyciela po wypłacie odszkodowania
 5. Przerwanie i zawieszenie biegu terminu przedawnienia

11:00

Przerwa kawowa

11:15

2. Ubezpieczenie OC Przewoźnika drogowego - przewóz krajowy

Beata Janicka


 1. Przedawnienie roszczeń względem przewoźnika na gruncie ustawy prawo przewozowe
  - osoba uprawniona do dochodzenia roszczeń względem przewoźnika
  - postępowanie reklamacyjne
  - terminy zawite / akty staranności
  - terminy przedawnienia roszczeń względem przewoźnika
 2. Przedawnienie roszczeń ubezpieczonego przewoźnika względem ubezpieczyciela OCP
 3. Przedawnienie roszczeń z actio directa
 4. Terminy przedawnienia roszczeń regresowych ubezpieczyciela po wypłacie odszkodowania
 5. Przerwanie i zawieszenie biegu terminu przedawnienia

12:45

Przerwa kawowa dłuższa

13:15

3. Ubezpieczenie OC Przewoźnika drogowego - przewóz międzynarodowy

Beata Janicka


 1. Przedawnienie roszczeń względem przewoźnika na gruncie Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR)
  - osoba uprawniona do dochodzenia roszczeń względem przewoźnika
  - postępowanie reklamacyjne
  - akty staranności - domniemania
  - terminy przedawnienia roszczeń względem przewoźnika
 2. Przedawnienie roszczeń ubezpieczonego przewoźnika względem ubezpieczyciela OCP
 3. Przedawnienie roszczeń z actio directa
 4. Terminy przedawnienia roszczeń regresowych ubezpieczyciela po wypłacie odszkodowania
 5. Przerwanie i zawieszenie biegu terminu przedawnienia

14:15

Przerwa kawowa

14:30

4. Ubezpieczenie cargo

Beata Janicka


 1. Przedawnienie roszczeń względem Ubezpieczyciela
  - na gruncie kodeksu cywilnego
  - ubezpieczenia morskie
 2. Przedawnienie roszczeń regresowych ubezpieczyciela cargo po wypłacie odszkodowania
  - względem przewoźnika morskiego
  - względem przewoźnika lotniczego
  - względem innych przewoźników

15:30

Planowane zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Beata Janicka

X

Radca prawny. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Gdańskim, egzamin radcowski zdała w 1993r. Świadczy pomoc prawną przedsiębiorcom wykonującym usługi w zakresie transportu i spedycji, w tym spółkom wchodzącym w skład grupy kapitałowej C.Hartwig Gdynia SA. Wiedzę w zakresie common law zdobyła poprzez praktyki zagraniczne, w tym w kancelarii adwokackiej William Fry Solicitors w Dublinie. Od roku 1999 członek Advisory Body Legal Matters (komisji prawnej) przy Międzynarodowej Federacji Zrzeszeń Spedytorów - FIATA (Fédération Internationale des Associasions de Transitaires et Assimilés). Członek grupy roboczej FIATA Model Correspondents’ Agreement - współtwórczyni tego dokumentu. Współautorka Podręcznika Spedytora, wydanego przez Uniwersytet Gdański i Polską Izbę Spedycji i Logistyki (PISiL) w Gdyni. Wykłada prawo transportowe w ramach szkoleń organizowanych przez PISiL, a także na studiach podyplomowych i II stopnia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku i Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Prezes i arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Izbie Spedycji i Logistyki w Gdyni od chwili jego powstania.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Rekomendacje KNF dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych

Inflacja a zawieranie i wykonywanie umów ubezpieczeń majątkowych

Multiagent - zakład ubezpieczeń - OFWCA: relacje, współpraca, wsparcie, nadzór

W przygotowaniu

Komunikacja

Ubezpieczenia na życie

Duże ryzyka

Ubezpieczenia transportowe

Osoby bliskie

Ostatnie spotkania

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

ESG w dystrybucji ubezpieczeń

Ubezpieczenia w formule grupy otwartej

Zasady współpracy ubezpieczyciela z dystrybutorami z różnych kanałów dystrybucji

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych a ubezpieczenia D&O

 

Newsletter: