Szkody wyrządzone przez zwierzęta

Termin:

24 czerwca 2020 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Zwierzęta są wśród nas. I te przez nas ukochane, w naszych domach. I te, które hodujemy w celach gospodarczych. I również te dzikie, w lasach, na łąkach. Cieszymy się najczęściej, że zwierzęta są z nami! Ale czasem też będą wyrządzać szkody. Ludzie wyrządzają. Czemu szkód nie miałyby wyrządzać zwierzęta?
A za szkody - z reguły - ktoś musi odpowiedzieć.
A przynajmniej zawsze niemal będziemy rozpatrywać, czy kogoś odpowiedzialnego za szkodę nie możemy wskazać...
Prof. UŁ dr hab. Małgorzata Serwach pokaże, jak wygląda odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta domowe, gospodarcze oraz dzikie (niechronione i chronione). Przedstawi i podstawy prawne, i przypadki sądowe, gdzie rozstrzygano odpowiedzialność za zwierzęta...

Kluczowe zagadnienia


 • Szkoda wyrządzona przez zwierzęta domowe, wykorzystywane w gospodarstwie domowym
 • Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez zwierzęta żyjące w stanie wolnym
 • Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez zwierzęta a odpowiedzialność zarządcy drogi
 • Określenie odpowiedzialnego podmiotu
 • Orzecznictwo sądowe

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 24 czerwca 2020 r. (środa)
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez zwierzęta domowe, wykorzystywane w gospodarstwie domowym lub w związku z prowadzoną działalnością

prof. UŁ dr hab. Małgorzata Serwach


 1. odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez zwierzęta w oparciu o art. 431 k.c. a odpowiedzialność na zasadach ogólnych
 2. określenie odpowiedzialnego podmiotu: kim może być osoba, które zwierzę chowa lub się nim posługuje - czy tytuł prawny ma znaczenie?
 3. pojęcie braku nadzoru nad zwierzęciem a wyrządzenie szkody w czasie, gdy zwierzę zabłąkało się lub uciekło
 4. odpowiedzialność na zasadzie słuszności
 5. odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez zwierzęta w orzecznictwie sądowym (zwierzęta domowe, stadniny koni, zwierzęta gospodarcze)

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez zwierzęta żyjące w stanie wolnym

prof. UŁ dr hab. Małgorzata Serwach


 1. rodzaje zwierząt żyjących w stanie wolnym (dziki, łosie, jelenie, sarny i daniele)
 2. odpowiedzialność dzierżawców oraz zarządców obwodów łowieckich
 3. odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną przez zwierzęta objęte całoroczną ochroną
 4. szkoda wyrządzona przez zwierzęta w związku z prowadzonym polowaniem
 5. odpowiedzialność na zasadzie ryzyka czy odpowiedzialność absolutna?
 6. okoliczności egzoneracyjne oraz przedawnienie roszczeń odszkodowawczych

12:30

Przerwa kawowa dłuższa

13:00

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową oraz inne zagadnienia szczególne

prof. UŁ dr hab. Małgorzata Serwach


 1. rodzaje zwierząt objętych ochroną gatunkową, w szczególności odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez bobry oraz wilki
 2. kto/na jakiej podstawie odpowiada z szkodę wyrządzoną przez zwierzęta w miastach
 3. odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez zwierzęta a odpowiedzialność zarządcy drogi
 4. odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez zwierzęta bezdomne, przebywające w schroniskach, przechowawcy (np. hotele dla zwierząt)

15:30

Zakończenie seminarium

W trakcie seminarium przewidziane są przerwy

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UŁ dr hab. Małgorzata Serwach

X

Profesor na Uniwersytecie Łódzkim, profesor na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Ubezpieczeń Medycznych i Finansowania Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; arbiter Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych, członek kolegium redakcyjnego Prawa Asekuracyjnego oraz Medycyny Praktycznej. Przewodnicząca Łódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Autorka ponad 100 prac naukowych z dziedziny prawa odszkodowawczego, odpowiedzialności cywilnej oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych, w tym współautor i redaktor naukowy dwóch komentarzy oraz redaktor i współautor trzech prac zbiorowych.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: