Etyka brokerska

Termin:

3 grudnia 2021 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Od lat problemy współpracy między brokerami a ubezpieczycielami pozostają nierozwiązane. Brak jest precyzyjnych przepisów prawa dotyczących tych kwestii - te zaś które są, bywają bardzo różnie interpretowane. Głównym źródłem poznania zwyczajów obowiązujących w tym zakresie jest Kodeks Etyki Zawodowej Brokera SPBUiR. Dokument ten okazuje się jednak nazbyt ogólny, aby możliwe było w oparciu o jego postanowienia rozstrzygać problemy współpracy między brokerami, ich klientami i zakładami ubezpieczeń. W ostatnich latach podejmowane są próby unowocześnienia i skonkretyzowania Kodeksu Etyki Zawodowej Brokera. O wszystkich tych dokumentach, ich znaczeniu dla praktyki ubezpieczeniowej i brokerskiej opowie w czasie prowadzonego przez siebie seminarium prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki.

Kluczowe zagadnienia


 • Tajemnica brokerska
 • Paradoks wielości pełnomocnictw wyłącznych
 • Oferowanie klientowi udziału w wynagrodzeniu
 • Kurtaż
 • Prawa "autorskie" do programu ubezpieczeniowego

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 3 grudnia, piątek
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Obowiązujące i projektowane zasady etyki brokerskiej a rozstrzyganie podstawowych dylematów praktyki współpracy między brokerami a ubezpieczycielami (m.in wielość pełnomocnictw, podział kurtażu itp.)


 1. Zakres obowiązywania Kodeksu Etyki Zawodowej Brokera
 2. Związanie KEZB brokerów, którzy nie są członkami SPBUiR
 3. Związanie KEZB brokerów, którzy nie są osobami fizycznymi
 4. Związanie KEZB zakładów ubezpieczeń
 5. Związanie KEZB osób trzecich
 6. Przekazywanie informacji nieprawdziwych, nierzetelnych lub wprowadzających w błąd klientowi, ubezpieczycielowi, innemu brokerowi
 7. Składanie klientowi nierzetelnych obietnic i gwarancji
 8. Oferowanie klientowi udziału w wynagrodzeniu
 9. Kształtowanie wynagrodzenia otrzymywanego od ubezpieczyciela, problem "zachęt", nadprowizji
 10. Równoprawne traktowanie ubezpieczycieli
 11. Tajemnica brokerska

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Obowiązujące i projektowane zasady etyki brokerskiej a rozstrzyganie podstawowych dylematów praktyki współpracy między brokerami a ubezpieczycielami (m.in wielość pełnomocnictw, podział kurtażu itp.)


 1. Konflikt interesów
 2. Zakres analizy (ograniczenie liczby analizowanych ofert)
 3. Zasady postępowania w przypadku pełnomocnictwa wyłącznego
 4. Kwestia dopuszczalności odwołania pełnomocnictwa przez klienta
 5. Paradoks wielości pełnomocnictw wyłącznych
 6. Wielość pełnomocnictw niewyłącznych
 7. Problem podziału kurtażu na część związaną z zawarciem umowy i część "obsługową"
 8. Inne przypadki roszczeń wielu brokerów do zapłaty kurtażu odnoszącego się do jednej umowy
 9. Kurtaż przy wznowieniu ubezpieczenia
 10. Prawa "autorskie" do programu ubezpieczeniowego

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego "Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: