Monitorowanie produktu

Termin:

14 kwietnia 2021 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Za nami jest już etap dostosowania działalności do wymogów ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Należy jednak pamiętać, że ustawa nakłada na twórców produktów ubezpieczeniowych oraz dystrybutorów ubezpieczeń obowiązki, które muszą być wykonywane w sposób ciągły. Należy do nich powinność stałego monitorowania funkcjonowania produktów ubezpieczeniowych, usuwania zauważonych wad, ich dostosowania do potrzeb klientów z grupy docelowej oraz do pojawiających się wymogów prawnych. Szczegółowemu omówieniu - od strony praktycznej - tych obowiązków poświęcone będzie seminarium prowadzone przez prof. UAM dra hab. Marcina Orlickiego.

Kluczowe zagadnienia


 • Monitorowanie i audytowanie produktu przed i po wprowadzeniu go do dystrybucji
 • Metody identyfikacji i rodzaje nieprawidłowości
 • Wskaźniki obrazujące spełnianie potrzeb klientów przez produkt ubezpieczeniowy
 • Sposób reagowania na nieprawidłowości przez twórcę produktu ubezpieczeniowego
 • Obowiązek informowania dystrybutorów i klientów o podjętych przez twórcę produktu działaniach naprawczych
 • Sankcje za brak staranności przy monitorowaniu i audytowaniu produktu

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 14 kwietnia, środa
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Monitorowanie produktu, usuwanie wad, dostosowanie do potrzeb rynku i wymogów prawnych


 1. Podmioty zaangażowane w proces monitorowania i audytowania produktu: twórca produktu ubezpieczeniowego, dystrybutor ubezpieczeń
  a. Rola dystrybutorów ubezpieczeń w procesie audytu produktu
  b. Rola twórcy produktu w procesie audytu produktu
 2. Pojęcie "monitorowania produktu"
 3. Pojęcie "audytowania produktu"
 4. Monitorowanie i audytowanie produktu przed wprowadzeniem go do dystrybucji
 5. Monitorowanie i audytowanie produktu po wprowadzeniu go do dystrybucji
 6. Obowiązek periodycznej weryfikacji prawidłowości funkcjonowania produktu ubezpieczeniowego
 7. Pozyskiwanie informacji o nieprawidłowościach od dystrybutorów ubezpieczeń (efektywne kanały przekazywania informacji o nieprawidłowościach, źródła obowiązku dystrybutorów informowania twórcy o doświadczeniach związanych z produktem, w szczególności o nieprawidłowościach)
 8. Sygnały o nieprawidłowościach ze strony KNF, Rzecznika Finansowego, UOKiK i sądów
 9. Metody identyfikacji nieprawidłowości (kryteria)

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Monitorowanie produktu, usuwanie wad, dostosowanie do potrzeb rynku i wymogów prawnych


 1. Interwencja produktowa KNF
 2. Proporcjonalność monitoringu oraz przeglądów funkcjonowania różnych kategorii produktów ubezpieczeniowych
 3. Cykl życia produktu ubezpieczeniowego
 4. Analiza produktów ubezpieczeniowych w cyklu życia produktu
  a. testowanie produktu,
  b. analizy scenariuszowe,
  c. analizy jakościowe (prawne, ekonomiczne, marketingowe),
  d. analizy ilościowe,
  e. analizy okresowe (z zaplanowaną z góry częstotliwością),
  f. analizy ad hoc (według określonych z góry parametrów podejmowania działań analitycznych), proporcjonalność działań w stosunku do specyfiki i cech produktów).
 5. Rodzaje nieprawidłowości
 6. Wskaźniki obrazujące spełnianie potrzeb klientów przez produkt ubezpieczeniowy (szkodowość, marża, wynik techniczny/rentowność, działania Rzecznika Finansowego, KNF, UOKiK, reklamacje uznane/nieuznane, wyniki spraw sądowych, badanie satysfakcji klientów)
 7. Sposób reagowania na nieprawidłowości przez twórcę produktu ubezpieczeniowego (dostosowanie produktu, wycofanie produktu)
 8. Obowiązek informowania dystrybutorów i klientów o podjętych przez twórcę produktu działaniach naprawczych
 9. Sankcje za brak staranności przy monitorowaniu i audytowaniu produktu
  a. Sankcje za zaniedbania twórcy produktu ubezpieczeniowego
  b. Sankcje za zaniedbania dystrybutora ubezpieczeń
  c. Sankcje nadzorcze
  d. Sankcje cywilnoprawne

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego "Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: