Renta odszkodowawcza

Termin:

21 kwietnia 2021 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Problematyka ustalenia wysokości renty odszkodowawczej jest jednym z najczęstszych wyzwań praktyki ubezpieczeniowej. Prof. UŁ dr hab. Małgorzata Serwach omówi na przykładach zasady, które powinny być wykorzystywane przy ustalaniu rent na rzecz bezpośrednio poszkodowanych, pośrednio poszkodowanych i na rzecz osób bliskich. Uwzględnione będą też możliwe interakcje renty odszkodowawczej z ewentualnymi innymi świadczeniami otrzymywanymi przez poszkodowanych.

Kluczowe zagadnienia


 • Renta odszkodowawcza na rzecz bezpośrednio poszkodowanego
 • Renta obligatoryjna na rzecz pośrednio poszkodowanego
 • Renta fakultatywna na rzecz osób bliskich
 • Określenie wysokości renty
 • Orzecznictwo sądowe

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 21 kwietnia, środa
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

I. Renta odszkodowawcza na rzecz bezpośrednio poszkodowanego


 1. utrata zdolności do pracy zarobkowej: całkowita czy częściowa - jak ją ustalić?
 2. określenie wysokości renty: zarobki netto czy brutto; praca dorywcza; dochody z szarej strefy; renta dla osoby bezrobotnej
 3. choroba samoistna uprawnionego a renta odszkodowawcza
 4. zwiększone potrzeby poszkodowanego a jego krzywda (szkoda)
 5. utrata widoków powodzenia na przyszłość czy konieczność sprawowania opieki przez osoby trzecie

11:00

Przerwa

11:15

II. Renta obligatoryjna na rzecz pośrednio poszkodowanego


 1. renta na rzecz małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, dzieci, rodzeństwa
 2. renta obligatoryjna - zakres możliwości zarobowych i majątkowych zmarłego
 3. renta obligatoryjna - zakres potrzeb uprawnionego
 4. renta wykraczająca poza usprawiedliwione potrzeby; czy tylko potrzeby życiowe?
 5. wysokość i czas trwania płatności renty

12:30

Przerwa dłuższa

13:00

III. Renta fakultatywna na rzecz osób bliskich


 1. zakres osób uprawnionych; renta na rzecz konkubiny oraz partnera życiowego
 2. wysokość renty według orzecznictwa sądowego
 3. sposoby dostarczania środków utrzymania
 4. zasady współżycia społecznego - kiedy przemawiają za ograniczeniem prawa do renty odszkodowawczej?

14:15

Przerwa

14:30

IV. Renta odszkodowawcza - zagadnienia szczegółowe


 1. renta a inne świadczenia pieniężne
 2. renta a świadczenia z pomocy społecznej oraz funduszu alimentacyjnego
 3. przedawnienie roszczenia rentowego
 4. zmiana wysokości renty oraz jej wygaśnięcie

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UŁ dr hab. Małgorzata Serwach

X

Profesor na Uniwersytecie Łódzkim, profesor na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Ubezpieczeń Medycznych i Finansowania Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; arbiter Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych, członek kolegium redakcyjnego Prawa Asekuracyjnego oraz Medycyny Praktycznej. Przewodnicząca Łódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Autorka ponad 100 prac naukowych z dziedziny prawa odszkodowawczego, odpowiedzialności cywilnej oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych, w tym współautor i redaktor naukowy dwóch komentarzy oraz redaktor i współautor trzech prac zbiorowych.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: