Wina umyślna

Termin:

11 lutego 2021 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Prawo odszkodowawcze i prawo ubezpieczeniowe bardzo często posługują się pojęciem "winy" i określają konsekwencje różnych jej odmian - winy umyślnej i nieumyślnej, rażącego i lekkiego niedbalstwa. Ustalenie, że działanie danej osoby było zawinione może prowadzić do odmowy uznania swej odpowiedzialności przez ubezpieczyciela albo do występowania z roszczeniami regresowymi. Problem w tym, że bardzo często zawinienie analizowane jest w sposób intuicyjny - pozbawiony podstaw prawnych i szczegółowo wskazanych podstaw faktycznych. O tym, czym jest wina w prawie odszkodowawczym i ubezpieczeniowym, jakie są konsekwencje jej wystąpienie i o wszystkim, co w ubezpieczeniach z nią związane będzie mowa w czasie seminarium prowadzonego przez prof. UAM dra hab. Marcina Orlickiego.

Kluczowe zagadnienia


 • Rażące niedbalstwo a lekkie niedbalstwo
 • Wina umyślna a umyślność
 • Zawinione niedopełnienie powinności ubezpieczeniowych
 • Klauzula reprezentantów
 • Regres do ubezpieczającego a regres do ubezpieczonego

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 11 lutego, czwartek
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego

(czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Wina umyślna i nieumyślna w ubezpieczeniach: zakres ubezpieczalności, rażące niedbalstwo, powinności, klauzula reprezentantów, regres do ubezpieczającego/ubezpieczonego


 1. Pojęcie winy, winy umyślnej (zamiar bezpośredni, zamiar ewentualny), winy nieumyślnej
 2. Umyślne naruszenie przepisów a umyślne wyrządzenie szkody
 3. Rażące niedbalstwo a lekkie niedbalstwo
 4. Znaczenie winy (w różnych jej przejawach) dla kształtowania odpowiedzialności cywilnej za szkodę
 5. Znaczenie winy w ubezpieczeniach majątkowych innych niż ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
 6. Wina umyślna a umyślność
 7. Nieubezpieczalność szkód wyrządzonych umyślnie przez ubezpieczającego/ubezpieczonego.
 8. Kwestia objęcia ubezpieczeniem szkód wyrządzonych przez domowników ubezpieczającego/ubezpieczonego
 9. Klauzula reprezentantów
 10. "Wina" osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, która nie ma osobowości prawnej, lecz posiada zdolność prawną
 11. Znaczenie winy w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Wina umyślna i nieumyślna w ubezpieczeniach: zakres ubezpieczalności, rażące niedbalstwo, powinności, klauzula reprezentantów, regres do ubezpieczającego/ubezpieczonego


 1. Kwestia ubezpieczalności winy umyślnej w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej (dobrowolnych i obowiązkowych)
 2. Wina nieumyślna w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej
 3. Zawinione niedopełnienie obowiązku ratowania mienia lub zmniejszenia rozmiarów szkody
 4. Zawinione niedopełnienie powinności ubezpieczeniowych
 5. Zawinione przekazanie błędnych informacji o ryzyku przy zawieraniu umowy ubezpieczenia
 6. Zawinione opóźnienie w zgłoszeniu wypadku ubezpieczeniowego
 7. Zawinione przekazanie błędnych informacji w postępowaniu likwidacyjnym
 8. Regres ubezpieczeniowy w ubezpieczeniach dobrowolnych
 9. Regres ubezpieczeniowy w ubezpieczeniach obowiązkowych
 10. Regres do ubezpieczającego a regres do ubezpieczonego

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego "Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: