Wypadki a orzecznictwo

Termin:

29 stycznia 2021 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Wypadki komunikacyjne się zdarzają i zdarzać się będą. Przyczyny od lat są podobne. Jednak poszczególne stany faktyczne się różnią, a i podejście sądów w pewnym stopniu ewoluuje.
Jakie są zasady odpowiedzialności i czym kierują się sądy przy rozstrzyganiu spraw w wypadkach komunikacyjnych przedstawiać będzie prof. Małgorzata Serwach.

Kluczowe zagadnienia


 • Pojęcie ruchu pojazdu
 • Okoliczności zwalniające z odpowiedzialności oraz mające wpływ na jej zakres
 • Wypadek komunikacyjny a potencjalna odpowiedzialność zarządcy drogi
 • Wypadek komunikacyjny a umorzenie postępowania karnego
 • Orzecznictwo sądowe

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 29 stycznia, piątek
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie dźwięku i obrazu)

09:30

1. Odpowiedzialność cywilna za wypadki komunikacyjne w orzecznictwie sądowym


 1. ustalenie osób odpowiedzialnych za powstanie wypadku komunikacyjnego
 2. zagadnienia zakresu podmiotowego: współmałżonek, wydanie samochodu osobie trzeciej; dzierżyciel a odpowiedzialność na zasadzie ryzyka
 3. samowolne użycie pojazdu należącego do pracodawcy
 4. przesłanki odpowiedzialności za wypadki komunikacyjne a odpowiedzialność ubezpieczyciela
 5. okoliczności powodujące przerwanie związku przyczynowego mającego swoje źródło w ruchu pojazdu mechanicznego

11:00

Przerwa

11:15

2. Pojęcie ruchu pojazdu w orzecznictwie sądowym


 1. szkoda powstała w związku z ruchem pojazdu mechanicznego
 2. powiązanie szkody z "funkcją komunikacyjną pojazdu"
 3. brak konieczności "bezpośredniej styczności pojazdu z poszkodowanym"
 4. zderzenie a najechanie i ich skutki
 5. krótkotrwały postój w trakcie trasy w zatoczce parkingowej
 6. pojazd przed zaporami na przejeździe kolejowym
 7. pojazd z włączonym silnikiem znajdujący się w garażu

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

3. OC ppm - okoliczności zwalniające z odpowiedzialności oraz mające wpływ na jej zakres


 1. zwolnienie z odpowiedzialności posiadacza pojazdu mechanicznego - okoliczności egznoeracyjne
 2. wyłączna wina poszkodowanego a jego przyczynienie się do powstania szkody
 3. szkoda powstała w chwili działania siły wyższej
 4. pojazd i jego ruch jako "przypadkowa okoliczność"

14:15

Przerwa

14:30

4. OC ppm - zagadnienia szczególne


 1. zakres naprawienia szkody powstałej w wypadku komunikacyjnym
 2. szkoda wyrządzona przez kilku sprawców
 3. wypadek komunikacyjny a potencjalna odpowiedzialność zarządcy drogi
 4. wypadek komunikacyjny a umorzenie postępowania karnego

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UŁ dr hab. Małgorzata Serwach

X

Profesor na Uniwersytecie Łódzkim, profesor na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Ubezpieczeń Medycznych i Finansowania Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; arbiter Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych, członek kolegium redakcyjnego Prawa Asekuracyjnego oraz Medycyny Praktycznej. Przewodnicząca Łódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Autorka ponad 100 prac naukowych z dziedziny prawa odszkodowawczego, odpowiedzialności cywilnej oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych, w tym współautor i redaktor naukowy dwóch komentarzy oraz redaktor i współautor trzech prac zbiorowych.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: