Zadośćuczynienia

Termin:

10 września 2021 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Nadchodzi nowa fala dyskusji o zadośćuczynieniach za krzywdę. Została uchwalona ustawa dotycząca obowiązku zapłaty zadośćuczynienia w razie ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, skutkującego niemożnością nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej (art. 446 (2) k.c.). Po raz kolejny ustawodawca stworzył rozwiązanie fragmentaryczne, nie odniósł się zaś do regulacji ogólnej. Nowelizacja z pozoru tylko rozwiązuje problemy prawne, w rzeczywistości zaś pogłębia chaos.

W czasie seminarium prowadzonego przez prof. UAM dra hab. Marcina Orlickiego zostaną poddane szczegółowej analizie zarówno kwestie ogólne dotyczące zadośćuczynienia za krzywdę i odpowiedzialności ubezpieczyciela OC za zapłatę zadośćuczynienia, jak i reperkusje praktyczne wprowadzenia nowej kategorii zadośćuczynień, w szczególności w odniesieniu do zdarzeń, które miały miejsce przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej Kodeks cywilny (również w aspekcie dublowania świadczeń).

Kluczowe zagadnienia


 • Zadośćuczynienie pieniężne dla najbliższych członków rodziny zmarłego
 • Czynniki wpływające na wysokość zadośćuczynienia za art. 446(2) k.c.
 • Działanie wsteczne art. 446(2) k.c. a ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z ubezpieczeń OC
 • Problem dublowania świadczeń - na podstawie art. 448 i 446(2) k.c.
 • Kwestia dopuszczalności wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela OC w odniesieniu do zadośćuczynienia za krzywdę

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 10 września, piątek
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Zadośćuczynienia z perspektywy ubezpieczeń OC - w labiryncie orzecznictwa i nowej legislacji


 1. Dobra osobiste w polskim prawie cywilnym
 2. Kontrowersje dotyczące dóbr osobistych dotyczących relacji międzyludzkich
 3. Naruszenie dobra osobistego - środki ochrony
 4. Krzywda - identyfikacja, sposoby ustalenia rozmiaru
 5. Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 k.c.
 6. Zadośćuczynienie pieniężne w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia (metody szacowania wielkości krzywdy i wysokości zadośćuczynienia, czynniki wpływające na zwiększenie i zmniejszenie zadośćuczynienia, cechy i postawa poszkodowanego na wysokość zadośćuczynienia, perspektywy i postulowane metody standaryzacji zadośćuczynień)
 7. Zadośćuczynienie pieniężne w wypadku pozbawienia wolności oraz w wypadku skłonienia za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu
 8. Zadośćuczynienie pieniężne dla najbliższych członków rodziny zmarłego (art. 446 §4 k.c.) - krąg osób uprawnionych, wysokość zadośćuczynienia, data śmierci a prawo do zadośćuczynienia, czynniki wpływające na wysokość świadczenia
 9. Zadośćuczynienie pieniężne w razie ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, skutkującego niemożnością nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej (art. 446 (2) k.c.)

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Zadośćuczynienia z perspektywy ubezpieczeń OC - w labiryncie orzecznictwa i nowej legislacji


 1. Pojęcie "ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia"
 2. Skutek w postaci "niemożności nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej"
 3. Czynniki wpływające na wysokość zadośćuczynienia za art. 446(2) k.c.
 4. Działanie wsteczne art. 446(2) k.c. a ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z ubezpieczeń OC (dobrowolnych i obowiązkowych)
 5. Argumenty przemawiające przeciwko objęciu zakresem ochrony ubezpieczeniowej zadośćuczynień dotyczących zdarzeń zaistniałych przed wejściem w życie ustawy wprowadzającej obowiązek zapłaty zadośćuczynienia
 6. Zadośćuczynienia na podstawie art. 446(2) k.c. a orzecznictwo sądowe dotyczące zasad stosowania art. 448 k.c.
 7. Problem dublowania świadczeń - na podstawie art. 448 i 446(2) k.c.
 8. Perspektywy rozwoju legislacji i orzecznictwa dotyczącego odpowiedzialności ubezpieczycieli OC w odniesieniu do zadośćuczynień pieniężnych za krzywdę (nowe kategorie dóbr osobistych, krzywda wynikająca z niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązania itp.)
 9. Kwestia dopuszczalności wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela OC w odniesieniu do zadośćuczynienia za krzywdę

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego "Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

Ubezpieczenia AUTOCASCO - produkt, odpowiedzialność, wyłączenia, likwidacja

Ubezpieczeniowe aspekty leasingu pojazdów a rekomendacja U KNF

 

Newsletter: