21 pytań o APK

Termin:

31 marca 2022 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Seminarium prowadzone przez prof. dra hab. Marcina Orlickiego będzie służyło udzieleniu odpowiedzi na najważniejsze, najtrudniejsze i najczęściej zadawane pytania dotyczące Analizy Potrzeb Klienta. Jest ona kluczowym elementem nowej regulacji prawnej działalności dystrybucyjnej w ubezpieczeniach. Bez jasnych, stanowczych i dobrze uzasadnionych odpowiedzi na pytania o APK nie może działać żaden ubezpieczyciel, agent, ani broker.

Kluczowe zagadnienia


 • Czym jest "potrzeba" klienta, a czym jego "wymagania"?
 • Czy klient ma prawo odmowy uczestniczenia w APK lub odmowy odpowiedzi na poszczególne zadane mu pytania?
 • Czy trzeba przeprowadzać APK w ubezpieczeniach obowiązkowych?
 • Czy trzeba przeprowadzać APK przy zawarciu umowy na kolejny okres ubezpieczenia, przedłużeniu okresu ubezpieczenia, doubezpieczeniu, rozszerzeniu zakresu ochrony lub innych zmianach umowy ubezpieczenia?
 • Czy dystrybutor ponosi odpowiedzialność cywilną i administracyjną za zaniechanie APK lub jej nieprawidłowe przeprowadzenie?

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 31 marca, czwartek
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

21 kluczowych pytań o APK


 1. Czy APK jest rzeczywiście obowiązkowe?
 2. Kto ma obowiązek przygotowania APK?
 3. Kto ma obowiązek przeprowadzenia APK?
 4. Czyje potrzeby i wymagania są przedmiotem badania w ramach APK?
 5. Czym jest "potrzeba" klienta, a czym jego "wymagania"?
 6. Czy wszystkie "potrzeby" i wszystkie "wymagania" klienta muszą być analizowane i czy wybrany produkt wszystkie je musi pokrywać?
 7. Czy APK można przeprowadzić nieformalnie?
 8. Czy dystrybutor ma obowiązek weryfikacji udzielonych przez klienta odpowiedzi?
 9. Czy dystrybutor powinien reagować, gdy wie, że klient kłamie?
 10. Czy klient ma prawo odmowy uczestniczenia w APK lub odmowy odpowiedzi na poszczególne zadane mu pytania?
 11. Czy klient może wskazać (upoważnić) inną osobę, która będzie udzielała odpowiedzi zamiast niego (w jego imieniu)?
 12. Czy w strukturze klienta zorganizowanego w formie osoby prawnej odpowiedzi mogą być udzielane przez każdego pracownika, pełnomocnika, prokurenta itp.?
 13. Czy odpowiedzialność ubezpieczyciela w danym produkcie ubezpieczeniowym może być wyłączona, jeśli jest "potrzebna" lub "wymagana"?
 14. Czy trzeba przeprowadzać APK w ubezpieczeniach obowiązkowych?
 15. Czy trzeba przeprowadzać APK przy zawarciu umowy na kolejny okres ubezpieczenia, przedłużeniu okresu ubezpieczenia, doubezpieczeniu, rozszerzeniu zakresu ochrony lub innych zmianach umowy ubezpieczenia?
 16. Czy klient ma prawo nie uznać wyników APK i zażądać zawarcia innej umowy niż rekomendowana?
 17. Czy można posłużyć się APK przygotowanym przez inny podmiot bez zgody tego podmiotu?
 18. Czy zakład ubezpieczeń odpowiada za prawidłowość przeprowadzenia APK przez własnego pracownika, agenta wyłącznego, multiagenta, brokera ubezpieczeniowego?
 19. Czy rekomendacja brokerska "konsumuje" obowiązek przeprowadzenia APK?
 20. Jaki jest zakres, forma i termin koniecznego archiwizowania APK?
 21. Czy dystrybutor ponosi odpowiedzialność cywilną i administracyjną za zaniechanie APK lub jej nieprawidłowe przeprowadzenie?

12:30

Dłuższa przerwa

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek kolegium redakcyjnego "Prawa Asekuracyjnego", arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: