Redagowanie OWU

Termin:

13 lipca 2022 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Coraz lepiej poinformowani klienci wiedzą o ubezpieczeniach coraz mniej i są coraz bardziej bezradni w starciu z ubezpieczycielami. Tak przynajmniej widzą to sądy i urzędy.
Trudno jednak jest ubezpieczycielom sprostać wysokim wymogom dotyczącym redagowania dokumentów służących zawieraniu i wykonywaniu umowy ubezpieczenia. Mają być one jednoznaczne, zrozumiałe, sformułowane przyjaźnie i legalnie. Przy tym jednak muszą wyraźnie określać zakres ochrony ubezpieczeniowej i nie pozwalać na to, by klienci zgłaszali nieuprawnione roszczenia.
Najważniejszym dokumentem ubezpieczeniowym pozostają ogólne warunki ubezpieczenia. Ich redagowanie jest obecnie prawdziwą sztuką dostępną tylko tym, którzy umieją łączyć stanowczość z empatią, a prawniczą precyzję ze jasnością przekazu.
W czasie seminarium, które poprowadzi prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, zostaną omówione reguły redagowania ogólnych warunków ubezpieczenia oraz praktyczne sposoby radzenia sobie z wykładnią przepisów odnoszących się do tej materii. Będzie mowa o tym, czego od ubezpieczycieli wymagają sądy i urzędy, a także o tym, jak pisać jednoznacznie, zrozumiale, legalnie, przyjaźnie i skutecznie.

Kluczowe zagadnienia


 • Określanie i testowanie stopnia zrozumiałości OWU
 • Definicje pojęć używanych w OWU
 • Obowiązkowe elementy ogólnych warunków ubezpieczenia
 • Misseling a sposób sformułowania OWU
 • Postanowienia wprowadzające w błąd

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 13 lipca, środa
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie


 1. Ogólne warunki ubezpieczenia, inne wzorce umowne, umowa ubezpieczenia - pojęcia używane w ustawach
 2. Określanie i testowanie stopnia zrozumiałości OWU przy uwzględnieniu cech adresatów danego ubezpieczenia
 3. Definicje pojęć używanych w OWU - potrzeba ich stosowania w odniesieniu do pojęć używanych w języku potocznym, fachowym (technicznym) i prawnym
 4. Możliwość nadawania pojęciom nowych (odmiennych od używanych w języku potocznym, fachowym i prawnym) znaczeń
 5. Obowiązkowe elementy ogólnych warunków ubezpieczenia (art.16)
 6. Procedura zawierania umowy opisana w OWU - znaczenie prawne
 7. Procedura przystępowania do ubezpieczenia w ubezpieczeniach na cudzy rachunek
 8. Procedura określania wysokości szkody i odszkodowania opisana w OWU
 9. Procedura reklamacyjna (skargowa) w OWU
 10. Procedura zmiany umowy ubezpieczenia a OWU
 11. OWU a indywidualna umowa ubezpieczenia - na ile poprzez sformułowania OWU można ograniczyć możliwość zawierania niechcianych przez ubezpieczyciela umów ubezpieczenia?
 12. Prawne możliwości określania w OWU kolejności i zakresu zaspakajania przez poszkodowanych roszczeń odszkodowawczych wobec ubezpieczyciela w sytuacji podwójnego (wielokrotnego) ubezpieczenia lub istnienia innych metod kompensowania szkody
 13. Misseling a sposób sformułowania OWU
 14. Skorowidz ogólnych warunków ubezpieczenia (art.17) - zasady sporządzania
 15. Doręczanie OWU ubezpieczającym
 16. Doręczania OWU ubezpieczonym
 17. Doręczanie skorowidza "osobom zainteresowanym" - procedury informacyjne stosowane w ubezpieczeniach grupowych w odniesieniu do osób ubezpieczonych

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie


 1. Zasady publikowania OWU na stronie internetowej ubezpieczyciela
 2. OWU a system zarządzania produktem ubezpieczeniowym - procedura badania tekstu OWU na obecność w nim klauzul abuzywnych i nieuczciwych praktyk rynkowych
 3. Nadużycie zaufania konsumenta w OWU
 4. Nieuczciwe cytowanie przepisów ustaw
 5. Postanowienia wprowadzające w błąd
 6. Klauzule zaskakujące
 7. Pomijanie istotnych informacji niezbędnych dla ubezpieczającego
 8. Manipulacja zakresem ochrony
 9. Użycie slangu ubezpieczeniowego
 10. OWU a materiały reklamowe, informacyjne i karta produktu
 11. Dopuszczalna objętość OWU
 12. Postanowienia OWU a techniki sprzedaży stosowane przez pośredników ubezpieczeniowych
 13. Tworzenie OWU w drodze outsourcingu

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu. W kwietniu 2022 r. powołany na stanowisko redaktora naczelnego "Prawa Asekuracyjnego".

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: