Rekomendacje likwidacyjne

Termin:

Nowy termin - 15 listopada 2022 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Rekomendacje KNF dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych zaczną za chwilę "obowiązywać". Budzą one wiele kontrowersji i emocji. Wątpliwości dotyczące treści rekomendacji są tym większe i tym lepiej uzasadnione, im bardziej KNF wnika w nich nie tylko w sferę zasad prowadzenia postępowania likwidacyjnego, ale również w cywilistyczne zasady określania wysokości szkody. Założeniem było powtórzenie w rekomendacjach tez orzeczeń Sądu Najwyższego. Treść rekomendacji jest jednak w wielu miejscach sprzeczna z orzecznictwem SN. Zakłady ubezpieczeń muszą więc zdecydować: iść za KNF czy SN? O wszystkich istotnych aspektach postępowania likwidacyjnego opisywanego przez KNF mówić będzie w czasie prowadzonego przez siebie seminarium prof. dr hab. Marcin Orlicki.

Kluczowe zagadnienia


 • Zasada pełnego odszkodowania
 • Ceny na rynku lokalnym
 • Rabaty i upusty a ustalenie wartości naprawy - wątpliwości sądów i Rzecznika Finansowego
 • Wymóg stosowania identycznych kryteriów ustalania kosztów naprawy i wartości pojazdu w różnych procedurach ubezpieczeniowych
 • Zasady zawierania ugód z poszkodowanym

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 15 listopada, wtorek
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Rekomendacje likwidacyjne - last minute (czy ubezpieczyciele mają likwidować szkody według zasad wskazanych przez KNF, czy też zgodnie z wyrokami SN?)


 1. Moc wiążąca rekomendacji KNF (zasada "zastosuj lub wyjaśnij")
 2. Odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdu (określona przez przepisy prawa cywilnego interpretowane przez SN) a odpowiedzialność cywilna ubezpieczyciela OC (modyfikowana przez rekomendacje KNF)
 3. Deklarowane cele rekomendacji
 4. Zakres przedmiotowy zastosowania rekomendacji - pojęcie "ubezpieczeń komunikacyjnych"
 5. Struktura organizacyjna zakładu ubezpieczeń służąca prawidłowemu funkcjonowaniu procesu likwidacji szkód komunikacyjnych
 6. Efektywne zarządzanie obszarem likwidacji szkód komunikacyjnych
 7. Zadania Rady Nadzorczej dotyczące obszaru likwidacji szkód komunikacyjnych
 8. Procedury postępowania likwidacyjnego
 9. System kontroli wewnętrznej nad obszarem likwidacji szkód komunikacyjnych
 10. System kontroli zarządczej dotyczącej likwidacji szkód komunikacyjnych
 11. Outsourcing w obszarze likwidacji szkód komunikacyjnych
 12. Zasady wynagradzania likwidatorów
 13. Kompetencje likwidatorów
 14. Ogólne zasady prowadzenia postępowania likwidacyjnego
 15. Komunikacja likwidatora z podmiotami zainteresowanymi
 16. Dokumentowanie postępowania likwidacyjnego

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Rekomendacje likwidacyjne - last minute (czy ubezpieczyciele mają likwidować szkody według zasad wskazanych przez KNF, czy też zgodnie z wyrokami SN?)


 1. Informacja w postępowaniu likwidacyjnym
 2. Zasada pełnego odszkodowania
 3. Wymóg stosowania stawek za roboczogodzinę na podstawie cen lokalnych warsztatów
 4. Obowiązek akceptowania kosztów naprawy ustalonych według cen stosowanych na rynku lokalnym (wyższych od przeciętnych)
 5. Ceny na rynku lokalnym - tylko w odniesieniu do poniesionych kosztów naprawy (tak SN), czy też również w kosztorysach (tak KNF)?
 6. Szkoda całkowita w ubezpieczeniu OC PPM
 7. Kompleksowa usługa likwidacji szkody komunikacyjnej
 8. Kwestia uwzględniania kosztów użycia nowych części i materiałów przy szacowaniu wysokości szkody z ubezpieczenia OC PPM
 9. Rabaty i upusty a ustalenie wartości naprawy - wątpliwości sądów i Rzecznika Finansowego
 10. Koszty przywrócenia pojazdu do stanu sprzed zdarzenia
 11. Ustalanie odszkodowania metodą kosztorysową
 12. Wymóg stosowania identycznych kryteriów ustalania kosztów naprawy i wartości pojazdu w różnych procedurach ubezpieczeniowych (stanowiska KNF i SN)
 13. Najem pojazdu zastępczego
 14. Utrata wartości handlowej pojazdu
 15. Koszty opinii (ekspertyzy)
 16. Zasady zawierania ugód z poszkodowanym

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu. W kwietniu 2022 r. powołany na stanowisko redaktora naczelnego "Prawa Asekuracyjnego".

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia AUTO CASCO - produkt, odpowiedzialność, wyłączenia, likwidacja

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczeniowe aspekty leasingu pojazdów a rekomendacja U KNF

Ubezpieczenia NNW - produkt, odpowiedzialność, wyłączenia, likwidacja

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz ewentualnych roszczeń regresowych

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

 

Newsletter: