Rekomendacje komunikacyjne

Termin:

25 sierpnia 2022 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Ukazały się nowe rekomendacje KNF dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. Budzą one wiele kontrowersji i emocji. Wątpliwości dotyczące treści rekomendacji są tym większe i tym lepiej uzasadnione, im bardziej KNF wnika w nich nie tylko w sferę zasad prowadzenia postępowania likwidacyjnego, ale również w cywilistyczne zasady określania wysokości szkody. O wszystkich istotnych aspektach postępowania likwidacyjnego opisywanego przez KNF mówić będzie w czasie prowadzonego przez siebie seminarium prof. dr hab. Marcin Orlicki.

Kluczowe zagadnienia


 • Wymóg stosowania stawek za roboczogodzinę na podstawie cen lokalnych warsztatów
 • Kwestia uwzględniania kosztów użycia nowych części i materiałów przy szacowaniu wysokości szkody z ubezpieczenia OC PPM
 • Rabaty i upusty a ustalenie wartości naprawy
 • Ustalanie odszkodowania metodą kosztorysową
 • Najem pojazdu zastępczego
 • Zasady zawierania ugód z poszkodowanym

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 25 sierpnia, czwartek
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Rekomendacje KNF dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych


 1. Moc wiążąca rekomendacji KNF (zasada "zastosuj lub wyjaśnij")
 2. Odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdu (określona przez przepisy prawa cywilnego) a odpowiedzialność cywilna ubezpieczyciela OC (modyfikowana przez rekomendacje KNF)
 3. Deklarowane cele rekomendacji
 4. Zakres przedmiotowy zastosowania rekomendacji - pojęcie "ubezpieczeń komunikacyjnych"
 5. Struktura organizacyjna zakładu ubezpieczeń służąca prawidłowemu funkcjonowaniu procesu likwidacji szkód komunikacyjnych
 6. Efektywne zarządzanie obszarem likwidacji szkód komunikacyjnych
 7. Zadania Rady Nadzorczej dotyczące obszaru likwidacji szkód komunikacyjnych
 8. Procedury postępowania likwidacyjnego
 9. System kontroli wewnętrznej nad obszarem likwidacji szkód komunikacyjnych
 10. System kontroli zarządczej dotyczącej likwidacji szkód komunikacyjnych
 11. Outsourcing w obszarze likwidacji szkód komunikacyjnych
 12. Zasady wynagradzania likwidatorów
 13. Kompetencje likwidatorów
 14. Ogólne zasady prowadzenia postępowania likwidacyjnego
 15. Komunikacja likwidatora z podmiotami zainteresowanymi
 16. Dokumentowanie postępowania likwidacyjnego
 17. Informacja w postępowaniu likwidacyjnym

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Rekomendacje KNF dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych


 1. Zasada pełnego odszkodowania
 2. Wymóg stosowania stawek za roboczogodzinę na podstawie cen lokalnych warsztatów
 3. Obowiązek akceptowania kosztów naprawy ustalonych według cen stosowanych na rynku lokalnym (wyższych od przeciętnych)
 4. Szkoda całkowita w ubezpieczeniu OC PPM
 5. Kompleksowa usługa likwidacji szkody komunikacyjnej
 6. Kwestia uwzględniania kosztów użycia nowych części i materiałów przy szacowaniu wysokości szkody z ubezpieczenia OC PPM
 7. Rabaty i upusty a ustalenie wartości naprawy
 8. Koszty przywrócenia pojazdu do stanu sprzed zdarzenia
 9. Ustalanie odszkodowania metodą kosztorysową
 10. Wymóg stosowania identycznych kryteriów ustalania kosztów naprawy i wartości pojazdu w różnych procedurach ubezpieczeniowych
 11. Najem pojazdu zastępczego
 12. Utrata wartości handlowej pojazdu
 13. Koszty opinii (ekspertyzy)
 14. Zasady zawierania ugód z poszkodowanym

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu. W kwietniu 2022 r. powołany na stanowisko redaktora naczelnego "Prawa Asekuracyjnego".

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia AUTO CASCO - produkt, odpowiedzialność, wyłączenia, likwidacja

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczeniowe aspekty leasingu pojazdów a rekomendacja U KNF

Ubezpieczenia NNW - produkt, odpowiedzialność, wyłączenia, likwidacja

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz ewentualnych roszczeń regresowych

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

 

Newsletter: