OWU

Termin:

31 maja 2023 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Przepisy obowiązującego prawa, orzecznictwo sądowe i praktyka nadzorcza stawiają przed ubezpieczycielami wysokie wymogi dotyczące redagowania dokumentów służących zawieraniu i wykonywaniu umowy ubezpieczenia. Dokumenty te mają być jednoznaczne, zrozumiałe, sformułowane przyjaźnie i legalnie. Przy tym jednak muszą wyraźnie określać zakres ochrony ubezpieczeniowej i nie pozwalać na to, by klienci zgłaszali nieuprawnione roszczenia.
Najważniejszym dokumentem ubezpieczeniowym pozostają ogólne warunki ubezpieczenia. Ich redagowanie jest obecnie prawdziwą sztuką dostępną tylko tym, którzy umieją łączyć stanowczość z empatią, a prawniczą precyzję ze jasnością przekazu.
W czasie seminarium, które poprowadzi prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, zostaną omówione reguły redagowania ogólnych warunków ubezpieczenia oraz praktyczne sposoby radzenia sobie z wykładnią przepisów odnoszących się do tej materii. Będzie mowa o tym, czego od ubezpieczycieli wymagają sądy i urzędy, a także o tym, jak pisać jednoznacznie, zrozumiale, legalnie, przyjaźnie i skutecznie.

Kluczowe zagadnienia


 • Obowiązkowe elementy ogólnych warunków ubezpieczenia
 • Misseling a sposób sformułowania OWU
 • Skorowidz ogólnych warunków ubezpieczenia
 • OWU a system zarządzania produktem ubezpieczeniowym
 • OWU a materiały reklamowe, informacyjne i karta produktu

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 31 maja, środa
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

OWU - redagowanie, interpretacja, stosowanie, zmiana


 1. Ogólne warunki ubezpieczenia, inne wzorce umowne, umowa ubezpieczenia - pojęcia używane w ustawach
 2. Określanie i testowanie stopnia zrozumiałości OWU przy uwzględnieniu cech adresatów danego ubezpieczenia
 3. Definicje pojęć używanych w OWU - potrzeba ich stosowania w odniesieniu do pojęć używanych w języku potocznym, fachowym (technicznym) i prawnym
 4. Możliwość nadawania pojęciom nowych (odmiennych od używanych w języku potocznym, fachowym i prawnym) znaczeń
 5. Obowiązkowe elementy ogólnych warunków ubezpieczenia (art.16)
 6. Procedura zawierania umowy opisana w OWU - znaczenie prawne
 7. Procedura przystępowania do ubezpieczenia w ubezpieczeniach na cudzy rachunek
 8. Procedura określania wysokości szkody i odszkodowania opisana w OWU
 9. Procedura reklamacyjna (skargowa) w OWU
 10. Procedura zmiany umowy ubezpieczenia a OWU
 11. OWU a indywidualna umowa ubezpieczenia - na ile poprzez sformułowania OWU można ograniczyć możliwość zawierania niechcianych przez ubezpieczyciela umów ubezpieczenia?
 12. Prawne możliwości określania w OWU kolejności i zakresu zaspakajania przez poszkodowanych roszczeń odszkodowawczych wobec ubezpieczyciela w sytuacji podwójnego (wielokrotnego) ubezpieczenia lub istnienia innych metod kompensowania szkody
 13. Misseling a sposób sformułowania OWU
 14. Skorowidz ogólnych warunków ubezpieczenia (art.17) - zasady sporządzania
 15. Doręczanie OWU ubezpieczającym

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

OWU - redagowanie, interpretacja, stosowanie, zmiana


 1. Doręczania OWU ubezpieczonym
 2. Doręczanie skorowidza "osobom zainteresowanym" - procedury informacyjne stosowane w ubezpieczeniach grupowych w odniesieniu do osób ubezpieczonych.
 3. Zasady publikowania OWU na stronie internetowej ubezpieczyciela
 4. OWU a system zarządzania produktem ubezpieczeniowym - procedura badania tekstu OWU na obecność w nim klauzul abuzywnych i nieuczciwych praktyk rynkowych
 5. Nadużycie zaufania konsumenta w OWU.
 6. Nieuczciwe cytowanie przepisów ustaw
 7. Postanowienia wprowadzające w błąd
 8. Klauzule zaskakujące
 9. Pomijanie istotnych informacji niezbędnych dla ubezpieczającego
 10. Manipulacja zakresem ochrony
 11. Użycie slangu ubezpieczeniowego
 12. OWU a materiały reklamowe, informacyjne i karta produktu
 13. Dopuszczalna objętość OWU
 14. Postanowienia OWU a techniki sprzedaży stosowane przez pośredników ubezpieczeniowych
 15. Tworzenie OWU w drodze outsourcingu

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu. Redaktor naczelny "Prawa Asekuracyjnego".

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

Ubezpieczenia AUTOCASCO - produkt, odpowiedzialność, wyłączenia, likwidacja

Ubezpieczeniowe aspekty leasingu pojazdów a rekomendacja U KNF

 

Newsletter: