Rekomendacja U - bank jako agent

Termin:

1 września 2023 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Pierwsze seminarium dotyczące nowej Rekomendacji U jest poświęcone działalności banków jako agentów ubezpieczeniowych. Rekomendacja U przynosi wiele zmian dotyczących zasad prowadzenia przez banki działalności dystrybucyjnej oraz zasad współpracy ubezpieczycieli z bankami - dystrybutorami ubezpieczeń. Działalność bancassurance zostanie w pełni dostosowana do wymogów ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. W niektórych obszarach wymagania KNF idą dalej i chronią klientów bardziej niż ustawa. Detalicznie, praktycznie i z uwzględnieniem wielu różnych obszarów ochrony ubezpieczeniowej (zarówno ubezpieczeń majątkowych, jak i na życie) o dystrybucyjnej działalności banków mówić będzie prof. dr hab. Marcin Orlicki.

Kluczowe zagadnienia


 • Procedury dystrybucji ubezpieczeń w banku
 • Realizacja najlepiej pojętego interesu klienta przez bank - agenta
 • Gwarancja wartości dla klienta zapewnianej przez produkty, w których bank jest agentem
 • Zasady ustalania wynagrodzenia banku z tytułu pośrednictwa ubezpieczeniowego
 • Zasady kontroli wewnętrznej dotyczącej działań dystrybucyjnych banku

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 1 września, piątek
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym 1. Moc wiążąca Rekomendacji U dla banków
 2. Moc wiążąca Rekomendacji U dla zakładów ubezpieczeń
 3. Bank jako agent ubezpieczeniowy
 4. Obowiązki nałożone na agenta ubezpieczeniowego (wyłącznego i multiagenta) przez ustawę o dystrybucji ubezpieczeń
 5. Sposób definiowania "klienta", gdy bank jest agentem ubezpieczeniowym
 6. Polityka banku - agenta w zakresie bancassurance
 7. Podział obowiązków i kompetencji między bank - agenta i ubezpieczyciela
 8. Zadania zarządu, rady nadzorczej i komitetu audytu banku - agenta
 9. Rozdzielenie funkcji pośrednika i ubezpieczającego
 10. Realizacja najlepiej pojętego interesu klienta przez bank - agenta
 11. Zarządzanie konfliktem interesów w działalności dystrybucyjnej banku

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym


 1. Procedury dystrybucji ubezpieczeń w banku
 2. Zasady informowania klienta o roli banku jako agenta ubezpieczeniowego
 3. Zasady informowania klienta o treści proponowanej umowy ubezpieczenia
 4. Zasady akceptacji produktów ubezpieczeniowych innych niż oferowanych przez bank - agenta, w przypadku, gdy bank wymaga ochrony ubezpieczeniowej
 5. Odnowienia/automatyczna kontynuacja indywidualnych umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem banku
 6. Gwarancja wartości dla klienta zapewnianej przez produkty, w których bank jest agentem (ze szczególnym uwzględnieniem produktów CPI)
 7. Zasady ustalania wynagrodzenia banku z tytułu pośrednictwa ubezpieczeniowego
 8. Należyta staranność banku - agenta w zakresie postanowień umowy ubezpieczenia zawieranej przez klienta
 9. Zasady przyjmowania i przekazywania przez bank - agenta zawiadomień i oświadczeń związanych z umowami ubezpieczenia
 10. Zasady kontroli wewnętrznej dotyczącej działań dystrybucyjnych banku

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu. Redaktor naczelny "Prawa Asekuracyjnego".

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: