Zadośćuczynienie za krzywdę

Termin:

5 kwietnia 2023 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Jednym z najtrudniejszych problemów likwidacyjnych w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej jest ustalanie zasadności roszczeń o zadośćuczynienie za krzywdę i określanie ich wysokości. Prawo jest w tym zakresie wyjątkowo "płynne", niejednoznaczne i nieprecyzyjne. Brak jest obiektywnych kryteriów istnienia krzywdy i niezawodnych mierników jej rozmiarów. Sąd Najwyższy dał już jednak wiele wskazówek dotyczących kierunku właściwej interpretacji starych i nowych przepisów o zadośćuczynieniu. Ich poznanie i zrozumienie bardzo ułatwiają praktykę likwidacyjną i pozwala unikać błędów. Szczegółowo i praktycznie o cywilistycznych i ubezpieczeniowych aspektach zadośćuczynienia za krzywdę będzie mówił w czasie prowadzonego przez siebie seminarium prof. dr hab. Marcin Orlicki.

Kluczowe zagadnienia


 • Kontrowersje dotyczące dóbr osobistych dotyczących relacji międzyludzkich
 • Krzywda - identyfikacja, sposoby ustalenia rozmiaru
 • Czynniki wpływające na wysokość zadośćuczynienia
 • Problem dublowania świadczeń - na podstawie art. 448 i 446(2) k.c.
 • Perspektywy rozwoju legislacji i orzecznictwa

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 5 kwietnia, środa
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Zadośćuczynienie za krzywdę - aspekty cywilne i ubezpieczeniowe


 1. Dobra osobiste w polskim prawie cywilnym
 2. Kontrowersje dotyczące dóbr osobistych dotyczących relacji międzyludzkich
 3. Naruszenie dobra osobistego - środki ochrony
 4. Krzywda - identyfikacja, sposoby ustalenia rozmiaru
 5. Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 k.c.
 6. Zadośćuczynienie pieniężne w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia (metody szacowania wielkości krzywdy i wysokości zadośćuczynienia, czynniki wpływające na zwiększenie i zmniejszenie zadośćuczynienia, cechy i postawa poszkodowanego na wysokość zadośćuczynienia, perspektywy i postulowane metody standaryzacji zadośćuczynień)
 7. Zadośćuczynienie pieniężne w wypadku pozbawienia wolności oraz w wypadku skłonienia za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu
 8. Zadośćuczynienie pieniężne dla najbliższych członków rodziny zmarłego (art. 446 §4 k.c.) - krąg osób uprawnionych, wysokość zadośćuczynienia, data śmierci a prawo do zadośćuczynienia, czynniki wpływające na wysokość świadczenia
 9. Zadośćuczynienie pieniężne w razie ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, skutkującego niemożnością nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej (art. 446 (2) k.c.)

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Zadośćuczynienie za krzywdę - aspekty cywilne i ubezpieczeniowe


 1. Pojęcie "ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia"
 2. Skutek w postaci "niemożności nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej"
 3. Czynniki wpływające na wysokość zadośćuczynienia za art. 446(2) k.c.
 4. Działanie wsteczne art. 446(2) k.c. a ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z ubezpieczeń OC (dobrowolnych i obowiązkowych)
 5. Zadośćuczynienia na podstawie art. 446(2) k.c. a orzecznictwo sądowe dotyczące zasad stosowania art. 448 k.c.
 6. Problem dublowania świadczeń - na podstawie art. 448 i 446(2) k.c.
 7. Perspektywy rozwoju legislacji i orzecznictwa dotyczącego odpowiedzialności ubezpieczycieli OC w odniesieniu do zadośćuczynień pieniężnych za krzywdę (nowe kategorie dóbr osobistych, krzywda wynikająca z niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązania itp.)
 8. Kwestia dopuszczalności wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela OC w odniesieniu do zadośćuczynienia za krzywdę

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu. Redaktor naczelny "Prawa Asekuracyjnego".

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: