Przedawnienie w transporcie

Termin:

27 kwietnia 2023 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Przedawnienie roszczeń to temat, z którym spotykają się nie tylko prawnicy na sali sądowej, ale także wszyscy uczestnicy obrotu gospodarczego, w tym w zakresie ubezpieczeń transportowych. Często zdarza się, że wystąpienie z roszczeniem po upływie terminu przedawnienia powoduje odmowę wypłaty odszkodowania, dzieje się też tak, że nawet uzasadniony merytorycznie regres ubezpieczeniowy nie ma szans powodzenia z uwagi na upływ terminu przedawnienia roszczeń względem podmiotów odpowiedzialnych za szkodę.
W szczególności w odniesieniu do ubezpieczeń transportowych kwestia ta jawi się jako bardzo istotna z uwagi na szczególne, wybitnie krótkie, odmienne od wynikających z zasad ogólnych kodeksu cywilnego, terminy przedawnienia roszczeń.
Terminy przedawnienia roszczeń w ubezpieczeniach transportowych to temat przeznaczony nie tylko dla spedytorów i przewoźników jako ubezpieczonych, ale także dla ubezpieczycieli i innych dystrybutorów ubezpieczeń transportowych, jak również dla podmiotów zajmujących się likwidacją szkód transportowych.
Uczestnicy seminarium prowadzonego przez Beatę Janicką dowiedzą się, jak i kiedy powinna zostać złożona reklamacja, by zabezpieczyć roszczenia względem przewoźnika, jak podchodzić do próśb o udzielenie tzw. time extension, o które często występują ubezpieczyciele zagraniczni, jakich aktów staranności domagać się od ubezpieczonego już na etapie zawierania umowy ubezpieczenia, by roszczenia regresowe nie wygasły. Uczestnicy zapoznają się także z praktyką sądową i najnowszym orzecznictwem w odniesieniu do materii przedawnienia roszczeń w transporcie i ubezpieczeniach transportowych. Przybliżenie regulacji prawnych, dotyczących terminów przedawnienia roszczeń, z którymi spotykać się można w ubezpieczeniach transportowych, z pewnością pozwoli z jednej strony na skuteczniejsze dochodzenie odszkodowań, z drugiej zaś strony pomoże zakładom ubezpieczeń zabezpieczyć regres ubezpieczeniowy względem przewoźników różnych gałęzi transportu.

Kluczowe zagadnienia


 • Przedawnienie roszczeń względem spedytora
 • Przedawnienie roszczeń względem przewoźnika - ustawa prawo przewozowe i konwencja CMR
 • Przedawnienie roszczeń względem Ubezpieczyciela
 • Przedawnienie roszczeń regresowych
 • Przerwanie i zawieszenie biegu terminu przedawnienia

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 27 kwietnia, czwartek
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

I. Ubezpieczenie OC Spedytora

Beata Janicka


 1. Przedawnienie roszczeń względem spedytora
  - osoba uprawniona do dochodzenia roszczeń względem spedytora
  - terminy przedawnienia roszczeń względem spedytora
 2. Przedawnienie roszczeń ubezpieczonego spedytora względem ubezpieczyciela OCS
 3. Przedawnienie roszczeń z actio directa
 4. Terminy przedawnienia roszczeń regresowych ubezpieczyciela po wypłacie odszkodowania
 5. Przerwanie i zawieszenie biegu terminu przedawnienia
 6. Zawezwanie do próby ugodowej - zmiana skutków prawnych wniosku

11:00

Przerwa

11:15

II. Ubezpieczenie OC Przewoźnika drogowego - przewóz krajowy

Beata Janicka


 1. Przedawnienie roszczeń względem przewoźnika na gruncie ustawy prawo przewozowe
  - osoba uprawniona do dochodzenia roszczeń względem przewoźnika
  - postępowanie reklamacyjne
  - terminy zawite / akty staranności
  - terminy przedawnienia roszczeń względem przewoźnika
 2. Przedawnienie roszczeń ubezpieczonego przewoźnika względem ubezpieczyciela OCP
 3. Przedawnienie roszczeń z actio directa
 4. Terminy przedawnienia roszczeń regresowych ubezpieczyciela po wypłacie odszkodowania
 5. Przerwanie i zawieszenie biegu terminu przedawnienia

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

III. Ubezpieczenie OC Przewoźnika drogowego - przewóz międzynarodowy

Beata Janicka


 1. Przedawnienie roszczeń względem przewoźnika na gruncie Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR)
  - osoba uprawniona do dochodzenia roszczeń względem przewoźnika
  - postępowanie reklamacyjne
  - akty staranności - domniemania
  - terminy przedawnienia roszczeń względem przewoźnika
 2. Przedawnienie roszczeń ubezpieczonego przewoźnika względem ubezpieczyciela OCP
 3. Przedawnienie roszczeń z actio directa
 4. Terminy przedawnienia roszczeń regresowych ubezpieczyciela po wypłacie odszkodowania
 5. Przerwanie i zawieszenie biegu terminu przedawnienia

14:15

Przerwa

14:30

IV. Ubezpieczenie cargo

Beata Janicka


 1. Przedawnienie roszczeń względem Ubezpieczyciela
  - na gruncie kodeksu cywilnego
  - na gruncie kodeksu morskiego (ubezpieczenia morskie)
 2. Przedawnienie roszczeń regresowych ubezpieczyciela cargo po wypłacie odszkodowania
  - względem przewoźnika morskiego
  - względem przewoźnika lotniczego
  - względem innych przewoźników

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Beata Janicka

X

Radca prawny. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Gdańskim, egzamin radcowski zdała w 1993r. Świadczy pomoc prawną przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie transportu i spedycji oraz ubezpieczeń transportowych, prowadząc kancelarię BJJ Solicitors. Od roku 1999 członek i jedyny reprezentant Polski w Advisory Body Legal Matters (komisji prawnej) przy Międzynarodowej Federacji Zrzeszeń Spedytorów - FIATA (Fédération Internationale des Associasions de Transitaires et Assimilés) w Genewie. Współautorka kolejnych edycji Podręcznika Spedytora, wydanego przez Uniwersytet Gdański i Polską Izbę Spedycji i Logistyki (PISiL) w Gdyni. Wykłada prawo transportowe oraz prawo ubezpieczeń transportowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, jak również w ramach szkoleń, w tym organizowanych przez PISiL. Prezes i arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Izbie Spedycji i Logistyki w Gdyni od chwili jego powstania.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: