Odpowiedzialność cywilna

Termin:

22 lipca 2024 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Prawo odszkodowawcze i prawo ubezpieczeniowe są ze sobą ściśle i nierozerwalnie złączone. Dotyczy to wszystkich ubezpieczeń majątkowych, ale szczególnie - ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Seminarium prowadzone przez prof. UAM dra hab. Marcina Orlickiego będzie dotyczyło tych wszystkich aspektów odpowiedzialności cywilnej, które mają znaczenie dla ubezpieczeń. Każdy z nich zostanie omówiony w ubezpieczeniowym kontekście i w sposób uwzględniający jego znaczenie dla praktycznej działalności ubezpieczycieli i pośredników ubezpieczeniowych.

Kluczowe zagadnienia


 • Odpowiedzialność cywilna deliktowa a kontraktowa
 • Szkoda - strata - utracone korzyści
 • Pojęcie winy, winy umyślnej, winy nieumyślnej
 • Rażące niedbalstwo a lekkie niedbalstwo
 • Praktyczne aspekty badania istnienia związku przyczynowego
 • Przyczynienie w aspekcie odszkodowawczym i ubezpieczeniowym

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 22 lipca, poniedziałek
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)


 1. Odpowiedzialność cywilna a inne rodzaje odpowiedzialności prawnej (w kontekście ubezpieczalności)
 2. Odpowiedzialność cywilna odszkodowawcza a inne rodzaje odpowiedzialności cywilnej (w kontekście zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)
 3. Odpowiedzialność cywilna sprawcza a gwarancyjno - repartycyjna
 4. Odpowiedzialność cywilna deliktowa a kontraktowa
 5. Szkoda - strata - utracone korzyści
 6. Zadośćuczynienie za krzywdę
 7. Pojęcie winy, winy umyślnej (zamiar bezpośredni, zamiar ewentualny), winy nieumyślnej - w kontekście istnienia odpowiedzialności i obejmowania jej pokryciem ubezpieczeniowym
 8. Umyślne naruszenie przepisów a umyślne wyrządzenie szkody
 9. Rażące niedbalstwo a lekkie niedbalstwo
 10. Znaczenie winy (w różnych jej przejawach) dla kształtowania odpowiedzialności cywilnej za szkodę
 11. Znaczenie winy w ubezpieczeniach majątkowych innych niż ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)


 1. Wina umyślna a umyślność
 2. Nieubezpieczalność szkód wyrządzonych umyślnie przez ubezpieczającego/ubezpieczonego
 3. Kwestia objęcia ubezpieczeniem szkód wyrządzonych przez domowników ubezpieczającego/ubezpieczonego
 4. Klauzula reprezentantów
 5. "Wina" osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, która nie ma osobowości prawnej, lecz posiada zdolność prawną
 6. Bezprawność zachowania sprawcy
 7. Praktyczne aspekty badania istnienia związku przyczynowego
 8. Zasada ryzyka - identyfikacja przypadków i ich rozstrzyganie
 9. Zasada słuszności
 10. Przyczynienie w aspekcie odszkodowawczym i ubezpieczeniowym
 11. Działanie na własne ryzyko w aspekcie odszkodowawczym i ubezpieczeniowym

15:30

Zakończenie seminarium

 

Rozpocznij zgłoszenie

Rozpocznij zgłoszenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomości:

UWAGA! Premia za wcześniejsze zgłoszenie tylko do 2024-07-15!!!

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii SMM, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu. Redaktor naczelny "Prawa Asekuracyjnego".

ZAMKNIJ

Cennik:

Zgłoszenie do 2024-07-15
   + 1560 zł netto

Standardowe zgłoszenie
   + 2310 zł netto

Zgłoszenia:

Rozpocznij zgłoszenie

Rozpocznij zgłoszenie

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: