OC PPM - nowości legislacyjne

Termin:

24 maja 2024 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Materia prawna ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest zawsze dynamiczna, niespokojna, pełna wątpliwości i rozbieżnych interpretacji.
Od kilku tygodni trwa spór o obowiązywanie ubezpieczenia OC PPM po zajęciu i prawomocnej konfiskacie pojazdu. Za kilka tygodni rozpocznie się dyskusja o sposobie interpretacji nowych, obszernych i bardzo istotnych przepisów, które niesie z sobą największa od lat zmiana legislacyjna dotycząca obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Spóźniona implementacja dyrektywy 2021/2118 spowoduje szereg istotnych zmian, spośród których najważniejszą i budzącą najwięcej sporów jest wprowadzenie definicji "ruchu pojazdu" i zawężenie zakresu odpowiedzialności ubezpieczycieli z obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM.
Szczegółowa analiza znaczenia i skutków już dokonanych oraz projektowanych zmian ustawowych będzie treścią seminarium prowadzonego przez prof. UAM dra hab. Marcina Orlickiego.

Kluczowe zagadnienia


 • Własność i posiadanie pojazdu mechanicznego a obowiązkowe ubezpieczenie OC PPM
 • Zajęcie pojazdu przez policję a trwanie ochrony ubezpieczeniowej
 • "Ruch pojazdu" wg orzecznictwa TSUE oraz dyrektywy 2021/2118
 • Nowe sumy gwarancyjne
 • Regulacje prawne dotyczące zdarzeń z udziałem przyczepy ciągniętej przez pojazd
 • Wydawanie i wykorzystywanie zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 24 maja, piątek
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne


 1. Własność i posiadanie pojazdu mechanicznego a obowiązkowe ubezpieczenie OC PPM
 2. Zajęcie pojazdu przez policję a trwanie ochrony ubezpieczeniowej
 3. Prawomocny wyrok dotyczący konfiskaty pojazdu a trwanie ochrony ubezpieczeniowej
 4. Podmiot zobowiązany do zapłaty składki po zajęciu pojazdu i po orzeczeniu konfiskaty
 5. Działanie klauzuli prolongacyjnej po zajęciu pojazdu i po orzeczeniu konfiskaty pojazdu
 6. Zdefiniowanie pojęcia "ruchu pojazdu" zgodnie z orzecznictwem TSUE oraz dyrektywą 2021/2118
 7. "Ruch pojazdu" a odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody wynikłe z działania pojazdów wolnobieżnych
 8. "Ruch pojazdu" a powstanie obowiązku ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu wolnobieżnego
 9. Prawdopodobne skutki wprowadzenia definicji "ruchu pojazdu" dla zakresu odpowiedzialności ubezpieczycieli z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych i odpowiedzialności UFG
 10. Prawdopodobne skutki wprowadzenia definicji "ruchu pojazdu" dla zakresu odpowiedzialności ubezpieczycieli z dobrowolnych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne


 1. Prawdopodobny wpływ wprowadzenia definicji "ruchu pojazdu" na orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych
 2. Kwestie interpretacji niezmienionych przepisów ustawy zgodnie z orzeczeniami TSUE w odniesieniu do szkód wyrządzonych przez pasażerów i inne osoby użytkujące pojazd zgodnie z jego funkcją komunikacyjną
 3. Wyłączenie obowiązku ubezpieczenia OC PPM w odniesieniu do zdarzeń związanych ze sportem motorowym
 4. Alternatywne zabezpieczenie finansowe dotyczące zdarzeń związanych ze sportem motorowym
 5. Nowe sumy gwarancyjne
 6. Sposób wprowadzania podwyższonych sum gwarancyjnych zgodnie z orzeczeniem TSUE C-428/20
 7. Wydawanie i wykorzystywanie zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia
 8. Określenie państwa członkowskiego UE umiejscowienia ryzyka w przypadku pojazdów wysyłanych z jednego państwa członkowskiego do drugiego
 9. Regulacje prawne dotyczące zdarzeń z udziałem przyczepy ciągniętej przez pojazd
 10. Zapewnienie ochrony osób poszkodowanych w razie niewypłacalności zakładu ubezpieczeń, który świadczył ochronę ubezpieczeniową z ubezpieczenia OC PPM

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii SMM, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu. Redaktor naczelny "Prawa Asekuracyjnego".

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

Ubezpieczenia AUTOCASCO - produkt, odpowiedzialność, wyłączenia, likwidacja

Ubezpieczeniowe aspekty leasingu pojazdów a rekomendacja U KNF

 

Newsletter: