Obowiązki twórcy produktu

Termin:

23 lipca 2024 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Jednym z najistotniejszych (choć nie zawsze dostrzeganych) aspektów regulacji prawnej dystrybucji ubezpieczeń jest nałożenie na twórcę produktu ubezpieczeniowego szeregu obowiązków dotyczących właściwego kształtowania produktu oraz współpracy z dystrybutorami. Jeśli twórca produktu nie wykona właściwie obciążających go obowiązków, dystrybutor pozbawiony jest możliwości właściwej obsługi klienta, w szczególności zaś odpowiedniego przeanalizowania jego potrzeb i wymagań. W czasie seminarium prowadzonego przez prof. UAM dra hab. Marcina Orlickiego analizie poddane zostaną obowiązki twórców produktów ubezpieczeniowych oraz sposoby współpracy twórców produktów z dystrybutorami pozwalające na prawidłowe ukształtowanie procesu dystrybucji ubezpieczeń. Szczególnie dużo uwagi zostanie poświęcone użyciu przez twórcę produktu instrumentu analiz scenariuszowych w procesie zatwierdzania produktu.

Kluczowe zagadnienia


 • Twórca produktu ubezpieczeniowego - identyfikacja
 • Obowiązki twórcy produktu
 • Weryfikacja prawidłowości mechanizmów analizy potrzeb i wymagań klientów
 • Monitorowanie działania produktu po jego wprowadzeniu do obrotu
 • Funkcja tworzenia scenariuszy produktowych
 • Sposób dokumentowania analiz scenariuszowych

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 23 lipca, wtorek
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze


 1. Istota pojęcia produktu ubezpieczeniowego
 2. Indywidualnie kształtowane umowy ubezpieczenia a pojęcie produktu
 3. Ubezpieczenia obowiązkowe a pojęcie produktu
 4. Kwestia uznawania dostosowań produktu do potrzeb klienta (np. poprzez użycie klauzul brokerskich) za nowy produkt
 5. Pakiet ubezpieczeń jako produkt ubezpieczeniowy
 6. Twórca produktu ubezpieczeniowego - identyfikacja
 7. Koasekuracja a określenie twórcy produktu ubezpieczeniowego
 8. Outsourcing przy tworzeniu produktów ubezpieczeniowych
 9. Pośrednik ubezpieczeniowy jako twórca produktu ubezpieczeniowego
 10. Elementy produktu ubezpieczeniowego - decyzje twórcy odnoszące się do poszczególnych aspektów produktu ubezpieczeniowego
 11. Obowiązki twórcy produktu dotyczące określenia docelowej grupy klientów
 12. Obowiązki twórcy produktu dotyczące redagowania dokumentów służących zawierania i wykonywania umowy ubezpieczenia
 13. Obowiązki twórcy produktu dotyczące kształtowania aspektów aktuarialnych, reasekuracyjnych i finansowych produktu ubezpieczeniowego
 14. Obowiązki twórcy produktu dotyczące określania strategii dystrybucji produktu
 15. Obowiązki twórcy produktu dotyczące określania zasad polityki informacyjnej i reklamowej dotyczącej produktu
 16. Obowiązki twórcy produktu dotyczące aspektów ESG produktu ubezpieczeniowego
 17. Dystrybucja produktu podejmowana przez jego twórcę
 18. Zasady współpracy twórcy produktu (zakładu ubezpieczeń) z własną siecią agencyjną
 19. Zasady współpracy twórcy produktu (zakładu ubezpieczeń) z multiagentami
 20. Zasady współpracy twórcy produktu (zakładu ubezpieczeń) z brokerami ubezpieczeniowymi
 21. Porozumienia dystrybucyjne twórców produktów i dystrybutorów

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze


 1. Weryfikacja prawidłowości mechanizmów analizy potrzeb i wymagań klientów
 2. Weryfikacja prawidłowości mechanizmów przekazywania dokumentów, informacji i prowadzenia działań reklamowych
 3. Monitorowanie działania produktu po jego wprowadzeniu do obrotu - działania twórcy, dystrybutora, zasady współpracy
 4. Mechanizmy reklamacyjne jako źródło informacji o działaniu produktu
 5. Konieczne korekty produktu
 6. Sankcje nadzorcze za nieprawidłowości w działaniu produktu
 7. Odszkodowania cywilne za nieprawidłowości w działaniu produktu
 8. Pojęcie scenariusza produktowego
 9. Funkcja tworzenia scenariuszy produktowych w procesie zatwierdzania produktu ubezpieczeniowego
 10. Standardowa struktura scenariusza
 11. Testowanie adekwatności produktu ubezpieczeniowego do potrzeb klientów z grupy docelowej poprzez wykorzystanie scenariusza produktowego
 12. Testowanie adekwatności produktu ubezpieczeniowego do standardowych wymagań klientów z grupy docelowej poprzez wykorzystanie scenariusza produktowego
 13. Scenariusze dotyczące poszczególnych etapów "życia" produktu ubezpieczeniowego
 14. Analiza możliwych okoliczności zawierania umowy ubezpieczenia i wpływu tych okoliczności na satysfakcję klienta z grupy docelowej
 15. Scenariusze produktowe dotyczące odnowień
 16. Typowe okoliczności szkody w poszczególnych produktach ubezpieczeniowych. Analiza okoliczności, które prowadzą i które z założenia powinny prowadzić do odmowy uznania swej odpowiedzialności przez ubezpieczyciela
 17. Scenariusze typowych sytuacji kontaktu między klientem a ubezpieczycielem w trakcie okresu ubezpieczenia
 18. Scenariusze typowych sytuacji kontaktu między klientem a pośrednikiem ubezpieczeniowym w trakcie okresu ubezpieczenia
 19. Scenariusze dotyczące konfliktów interesów związanych z produktem i jego dystrybucją
 20. Scenariusze produktowe związane z czynnikiem długości ochrony ubezpieczeniowej (produkty krótkoterminowe, roczne, wieloletnie, wznawiane)
 21. Sposób dokumentowania analiz scenariuszowych

15:30

Zakończenie seminarium

 

Rozpocznij zgłoszenie

Rozpocznij zgłoszenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomości:

UWAGA! Premia za wcześniejsze zgłoszenie tylko do 2024-07-16!!!

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii SMM, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu. Redaktor naczelny "Prawa Asekuracyjnego".

ZAMKNIJ

Cennik:

Zgłoszenie do 2024-07-16
   + 1560 zł netto

Standardowe zgłoszenie
   + 2310 zł netto

Zgłoszenia:

Rozpocznij zgłoszenie

Rozpocznij zgłoszenie

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: