Małżonek, partner etc.

Termin:

25 kwietnia 2024 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Powiązania rodzinne i osobiste mają istotne znaczenie dla kształtu praw i obowiązków z umowy ubezpieczenia. Jest to zarazem materia bardzo delikatna - silnie uwarunkowana światopoglądowo. Łatwo narazić się na zarzuty dyskryminacyjne, jeśli nie jest się wystarczająco otwartym na nowe prądy lub gdy interpretuje się obowiązujące prawo w duchu konserwatywnym
O sposobach formułowania i wykonywania umowy ubezpieczenia w kontekście różnych sposobów definiowania powiązań osobistych i prawnych między ludźmi mówił będzie w czasie prowadzonego przez siebie seminarium prof. dr hab. Marcin Orlicki.

Kluczowe zagadnienia


 • Pojęcie "rodziny" w kontekście ubezpieczeń
 • Konkubinat
 • Definiowanie partnera w OWU
 • Osoba bliska
 • Najbliższy członek rodziny zmarłego

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 25 kwietnia, czwartek
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)


 1. Powiązania osobiste między ludźmi - między prawem, postanowieniami umowy a rzeczywistością społeczną
 2. Pojęcie "rodziny" w kontekście ubezpieczeń
 3. Status małżonka według prawa polskiego
 4. Status małżonka według prawa obcego w kontekście umowy ubezpieczenia zawartej w Polsce/obowiązującej w Polsce
 5. Rozwód, separacja faktyczna, separacja orzeczona w kontekście ubezpieczeń
 6. Znaczenie faktu objęcia przedmiotu ubezpieczenia małżeńską wspólnością majątkową
 7. Konkubinat heteroseksualny
 8. Konkubinat homoseksualny
 9. Związki partnerskie (hetero/homo) zawarte poza Polską w kontekście ubezpieczeń zawartych/obowiązujących w Polsce
 10. Definiowanie partnera w OWU (zakres swobody ubezpieczyciela)

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)


 1. Początek i koniec konkubinatu, związku partnerskiego, partnerstwa rzeczywistego
 2. Kwestia możliwości istnienia relacji partnerskiej obejmującej więcej niż dwie osoby
 3. Osoba bliska
 4. Najbliższy członek rodziny zmarłego (art.446 §§3 i 4, art. 446(2) kc)
 5. Szkoda wyrządzona umyślnie przez osobę, z którą ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym (art. 827 §3 kc)
 6. Wyłączenie regresu przeciwko osobom, z którymi ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym (art. 828 §2 kc)
 7. Kwestia dochodzenia regresu od spadkobierców ubezpieczonego w obowiązkowych ubezpieczeniach OC
 8. Kwestia dochodzenia regresu od spadkobierców osoby odpowiedzialnej za szkodę (art.828 §1 kc)
 9. "Najbliższa rodzina ubezpieczonego", której przypada suma ubezpieczenia, jeżeli w chwili śmierci ubezpieczonego nie ma osoby uprawnionej do otrzymania sumy ubezpieczenia (art. 832 §2 kc)

15:30

Zakończenie seminarium

 

Rozpocznij zgłoszenie

Rozpocznij zgłoszenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomości:

UWAGA! Premia za wcześniejsze zgłoszenie tylko do 2024-04-18!!!

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii SMM, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości (2005-2007), współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu. Redaktor naczelny "Prawa Asekuracyjnego".

ZAMKNIJ

Cennik:

Zgłoszenie do 2024-04-18
   + 1560 zł netto

Standardowe zgłoszenie
   + 2310 zł netto

Zgłoszenia:

Rozpocznij zgłoszenie

Rozpocznij zgłoszenie

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia AUTO CASCO - produkt, odpowiedzialność, wyłączenia, likwidacja

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczeniowe aspekty leasingu pojazdów a rekomendacja U KNF

Ubezpieczenia NNW - produkt, odpowiedzialność, wyłączenia, likwidacja

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz ewentualnych roszczeń regresowych

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

 

Newsletter: