Regres ubezpieczeniowy

Termin:

17 maja 2024 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Regres ubezpieczeniowy to zagadnienie, o którym nie można mówić wyłącznie praktycznie. Każde rozstrzygnięcie praktyczne w tym zakresie wynika z logiki systemu, przepisów części ogólnej prawa cywilnego oraz prawa zobowiązań. Tylko w tym kontekście i na tym tle można zrozumieć czy, dlaczego, kiedy, od kogo i w jakim rozmiarze ubezpieczyciel może dochodzić roszczeń regresowych.
W czasie seminarium poświęconego roszczeniom regresowym ubezpieczycieli i Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki określi miejsce regresu w logice działalności ubezpieczeniowej i jego znaczenie prewencyjne. Mowa będzie również o zakresie swobody kontraktowej dotyczącej wyłączenia prawa do dochodzenia roszczeń regresowych. Przedstawione zostaną najistotniejsze orzeczenia sądowe dotyczące regresu ubezpieczeniowego oraz przypadki, w których dopuszczalność dochodzenia roszczeń bywa kwestionowana. To niezawodna droga do pewnych rozstrzygnięć praktycznych dotyczących regresu ubezpieczeniowego.

Kluczowe zagadnienia


 • Chwila powstania roszczenia regresowego
 • Wysokość roszczenia regresowego
 • Umowne uregulowanie regresu ubezpieczeniowego w sposób odmienny od zasad ustawowych
 • Roszczenia regresowe ubezpieczycieli i Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 17 maja, piątek
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia


 1. Pojęcie regresu ubezpieczeniowego
 2. Przejście na ubezpieczyciela roszczenia ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę
 3. Chwila powstania roszczenia regresowego
 4. Wysokość roszczenia regresowego
 5. Pierwszeństwo zaspokojenia roszczeń ubezpieczającego przed roszczeniem ubezpieczyciela
 6. Umowne uregulowanie regresu ubezpieczeniowego w sposób odmienny od zasad ustawowych
 7. Wyłączenie regresu ubezpieczyciela w przypadku roszczeń ubezpieczającego przeciwko osobom, z którymi ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym
 8. Regres ubezpieczeniowy w ubezpieczeniach na cudzy rachunek
 9. Dochodzenie roszczeń regresowych z art. 828 KC po śmierci osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę
 10. Kwestia możliwości dochodzenia roszczeń regresowych w ubezpieczeniach osobowych
 11. Możliwość dochodzenia przez zakład ubezpieczeń od ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność, zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 4, odszkodowania za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia


 1. Możliwość dochodzenia przez zakład ubezpieczeń od ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność, zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 4 w przypadku, jeżeli szkoda została wyrządzona przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii
 2. Możliwość dochodzenia przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny od ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność, zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 4, odszkodowania za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność
 3. Możliwość dochodzenia przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny od ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność, zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 4 w przypadku, jeżeli szkoda została wyrządzona przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 pkt 1
 4. Kwestia dopuszczalności umownego wyłączenia regresu z art.11 ust.3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK w przypadku, gdy roszczenie regresowe przysługuje zakładowi ubezpieczeń
 5. Kwestia dopuszczalności umownego wyłączenia regresu z art.11 ust.3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK w przypadku, gdy roszczenie regresowe przysługuje Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu
 6. Dochodzenie roszczeń regresowych z art.11 ust.3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK po śmierci ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność
 7. Dopuszczalność umownego ustanowienia roszczeń regresowych od ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność w dobrowolnych ubezpieczeniach OC (w tym w ubezpieczeniach nadwyżkowych)
 8. Roszczenia regresowe zakładu ubezpieczeń oraz UFG wobec kierującego pojazdem mechanicznym (art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK)
 9. Możliwość dochodzenia roszczeń regresowych po śmierci kierującego pojazdem
 10. Roszczenia regresowe zakładu ubezpieczeń oraz UFG wobec sprawcy szkody w ubezpieczeniu OC rolnika (art. 58 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK)
 11. Wzajemne rozliczenia ubezpieczycieli w przypadku podwójnego lub wielokrotnego pokrycia

15:30

Zakończenie seminarium

 

Rozpocznij zgłoszenie

Rozpocznij zgłoszenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomości:

UWAGA! Premia za wcześniejsze zgłoszenie tylko do 2024-05-10!!!

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii SMM, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu. Redaktor naczelny "Prawa Asekuracyjnego".

ZAMKNIJ

Cennik:

Zgłoszenie do 2024-05-10
   + 1560 zł netto

Standardowe zgłoszenie
   + 2310 zł netto

Zgłoszenia:

Rozpocznij zgłoszenie

Rozpocznij zgłoszenie

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia AUTO CASCO - produkt, odpowiedzialność, wyłączenia, likwidacja

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczeniowe aspekty leasingu pojazdów a rekomendacja U KNF

Ubezpieczenia NNW - produkt, odpowiedzialność, wyłączenia, likwidacja

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz ewentualnych roszczeń regresowych

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

 

Newsletter: