OC przedsiębiorcy

Termin:

12 stycznia 2012 r.

Miejsce:

Warszawa, Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Obrona przed roszczeniem – wspólny interes ubezpieczającego i ubezpieczyciela

Wraz ze zgłoszeniem roszczenia, sprawca szkody i ubezpieczyciel jego odpowiedzialności cywilnej stają przed koniecznością analizy zasadności roszczenia i weryfikacji jego wysokości.
W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczonego i ubezpieczyciela łączą wspólne cele – skutecznej obrony przed nieuzasadnionym roszczeniem lub pokrycia jedynie faktycznie poniesionej szkody. To, czy ich wspólny cel zostanie osiągnięty, zależy od wielu czynników faktycznych i prawnych.
Seminarium, prowadzone przez dr Katarzynę Malinowską, doskonale znaną na rynku ubezpieczeniowym, poświęcone jest narzędziom służącym określeniu odpowiedzialności ubezpieczonego za powstałą szkodę, weryfikacji wysokości poniesionej przez poszkodowanego szkody, analizie ochrony ubezpieczeniowej z umowy ubezpieczenia OC.
Liczymy, że seminarium nie tylko wskaże obszar relacji ubezpieczającego i ubezpieczyciela w przypadku zgłoszenia roszczenia, ale także przyczyni się to pogłębienia wiedzy na temat mechanizmów jakie rządzą odpowiedzialnością cywilną i jej ubezpieczeniem.

Dla kogo

+ szefowie i pracownicy departamentów związanych z ubezpieczeniami przedsiębiorstw
+ szefowie i pracownicy likwidacji szkód
+ likwidatorzy szkód – pracownicy ubezpieczycieli
+ niezależni likwidatorzy i rzeczoznawcy pracujący
+ brokerzy ubezpieczeniowi
+ osoby odpowiedzialne za ubezpieczenia w średnich i dużych przedsiębiorstwach
+ risk managerowie
+ radcowie prawni związani z ubezpieczeniami

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 12 stycznia 2012 r.
9.00

Rejestracja

(i poranna kawa, herbata)

9.30

Rozpoczęcie seminarium

9.30

I. Badanie odpowiedzialności ubezpieczyciela w oparciu o przedmiot i zakres ubezpieczenia

dr Katarzyna Malinowska

1. Zasady i przesłanki odpowiedzialności przedsiębiorcy (zasady ogólne oraz wybrane specyficzne rodzaje działalności), w tym m.in.:
i. kiedy przedsiębiorstwo nie jest wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody
ii. ruch przedsiębiorstwa jako ?sprawca? szkody
2. Okoliczności zwalniające z odpowiedzialności i zmniejszające obowiązek odszkodowawczy, w tym m.in.:
i. wina wyłączna a przyczynienie się poszkodowanego
ii. wina poszkodowanego w konstrukcji przyczynienia
iii. badanie stopnia winy
iv. brak winy nie musi oznaczać braku przyczynienia
3. Zakres ubezpieczenia OC, w tym jego ograniczenia
i. dostosowanie triggerów do specyfiki odpowiedzialności przedsiębiorcy;
ii. wyłączenia z zakresu ubezpieczenia a sankcje za niedochowanie obowiązków i powinności ubezpieczeniowych

11.00

Przerwa kawowa

11.15

I. Badanie odpowiedzialności ubezpieczyciela w oparciu o przedmiot i zakres ubezpieczeniacd.

dr Katarzyna Malinowska

4. Przedawnienie roszczeń z tytułu odpowiedzialności przedsiębiorcy oraz z umowy ubezpieczenia OC, w tym m.in.:
i. zawiadomienie o wypadku a roszczenie
ii. roszczenie poszkodowanego do ubezpieczyciela
iii. roszczenie ubezpieczonego do ubezpieczyciela
iv. udział ubezpieczyciela w postępowaniu sądowym a przedawnienie

II. Dowody i zarzuty w postępowaniu likwidacyjnym i sądowym

1. Przebieg postępowania likwidacyjnego, w tym m.in…:
i. obowiązki ubezpieczyciela
ii. obowiązki ubezpieczającego

13.00

Lunch

13.30

II. Dowody i zarzuty w postępowaniu likwidacyjnym i sądowym cd.

dr Katarzyna Malinowska

2. Ciężar dowodu w postępowaniu likwidacyjnym, w tym m.in.:
i. wykorzystanie rozkładu ciężaru dowodu
ii. zarzuty ubezpieczyciela a ciężar dowodu
3. Zarzuty ubezpieczyciela w postępowaniu likwidacyjnym
i. zarzuty wobec poszkodowanego związane z odpowiedzialnością przedsiębiorcy
ii. zarzuty wobec ubezpieczającego / ubezpieczonego a prawa poszkodowanego
4. Dowodzenie w procesie cywilnym w sprawach z ubezpieczenia OC
i. Zasady dowodzenia w procesie cywilnym, w tym w sprawach gospodarczych
ii. Ułatwienia dowodowe w procesach odszkodowawczych, w tym dowód prima facie, itp.

14.45

Przerwa kawowa

15.00

III. Roszczenia regresowe w ubezpieczeniu OC

dr Katarzyna Malinowska

i. Specyfika regresu w ubezpieczeniu OC
ii. Wpływ rodzaju roszczeń odszkodowawczych na regres ubezpieczeniowy
iii. Zabezpieczenie roszczeń regresowych - obowiązki ubezpieczającego

IV. Właściwość sądu i prawa

16.00

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

dr Katarzyna Malinowska

X

Radca prawny, partner, BMSP Boryczko Malinowska Œwiątkowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni. Jest autorem wielu publikacji na temat prawa ubezpieczeń m.in. współautorem komentarza do przepisów kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia oraz komentarza do wzorców umownych stosowanych w ubezpieczeniach. Członek zarządu Izby Ubezpieczeń i Organizacji Ryzyka.
W 2006 roku obroniła pracę doktorską z zakresu ubezpieczeń na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu w Gdańsku. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu ubezpieczeń oraz dwa cykle seminariów z zakresu prawa porównawczego prowadzone przy Uniwersytecie w Strasburgu. Jest wykładowcą prawa ubezpieczeń gospodarczych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

 

Newsletter: