Wykorzystać KC

Termin:

20 lipca 2011 r.

Miejsce:

Warszawa,
CK Warszawianka

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Analiza ogólnych warunków ubezpieczeń funkcjonujących na rynku, w tym produktów sztandarowych w polityce sprzedażowej wielu ubezpieczycieli lub masowych, przeznaczonych dla kluczowego klienta, wskazuje na to, że niezwykle trudno jest odejść od tradycyjnych, utrwalonych w praktyce ubezpieczeniowej schematów, które są klauzulami niedozwolonymi lub zostaną za takie uznane, wcześniej lub później. Szereg przyjętych rozwiązań narusza bezwzględnie obowiązujące normy Kodeksu cywilnego lub w sposób dalece niedoskonały wykorzystuje możliwość umówienia się inaczej, stwarzaną przez niektóre z przepisów Tytułu XXVII – Umowa ubezpieczenia. Jednocześnie w Dziale I – Przepisy ogólne i Dziale II – Ubezpieczenia majątkowe tego Tytułu, znajduje się szereg rozwiązań, których odpowiednie wykorzystanie pozwala na racjonalne ukształtowanie praw i obowiązków stron umowy ubezpieczenia, a także relacji ubezpieczyciela z osobami poszkodowanymi i uprawnionymi. W niedoskonałej praktyce nie dostrzega się niewątpliwych walorów tych przepisów, a także orzecznictwa i doktryny wyrosłej na ich gruncie. Celem seminarium „Niewykorzystane możliwości - umowa ubezpieczenia w Kodeksie cywilnym”, które poprowadzi Piotr Kaczanowski, jest wskazanie sposobów uczynienia z wybranych przepisów Tytułu XXVII Kodeksu cywilnego narzędzia służącego wskazanym wyżej celom.

Kluczowe zagadnienia

+ wypowiedzenie umowy
+ zwrot składki
+ zakres odpowiedzialności cywilnej i gwarancyjnej
+ umyślność i rażące niedbalstwo
+ zmiana prawdopodobieństwa wypadku i zmiana wartości mienia

Dla kogo

+menedżerowie ubezpieczycieli odpowiedzialni za produkty
+ prawnicy tworzący lub uczestniczący w tworzeniu ogólnych warunków ubezpieczenia
+ underwriterzy zaangażowani w tworzenie produktów ubezpieczeniowych
+ pracownicy działów likwidacji szkód
+ brokerzy ubezpieczeniowi

Miejsce

Centrum Konferencyjne Warszawianka

ul. Merliniego 9
02-511 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - środa, 20 lipca 2011 r.
9:00

Rejestracja

(poranna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Program merytoryczny

Piotr Kaczanowski

1. Art. 808 § 3 - Komu wypłacić odszkodowanie?
- Ubezpieczający, ubezpieczony, a prawo do odszkodowania
- Odszkodowanie, a współposiadanie i współwłasność ubezpieczonego mienia
- Relacje prawne pomiędzy ubezpieczającym i właścicielem ubezpieczonego mienia, a roszczenia do ubezpieczyciela
2. Art. 812 § 5 - Wypowiedzenie umowy przez ubezpieczyciela jako
istotny element kształtowania ryzyka ubezpieczeniowego

- Jaki zapis w ogólnych warunkach lub umowie ubezpieczenia?
- Przypadki wypowiedzenia umowy wskazane w ustawie
- Ważne powody wypowiedzenia umowy ubezpieczenia
- Powody, które nie mogą być uznane za ważne
3. Art. 813 § 1 - Zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony
ubezpieczeniowej - racjonalnie i zgodnie z prawem

- Podstawy rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem okresu, na który została zawarta
- Szkoda, a rozwiązanie umowy ubezpieczenia
- Wyczerpanie sumy ubezpieczenia/gwarancyjnej, a zwrot składki
- Wypłata odszkodowania w wysokości wartości przedmiotu ubezpieczenia
- Szkoda całkowita i częściowa, a zwrot składki
4. Art. 814 - Początek odpowiedzialności a składka ubezpieczeniowa
- Odpowiedzialność po zapłaceniu składki, a pułapka w polisie
- Odpowiedzialność przed zapłaceniem składki, a uchybienie terminowi zapłaty - czy doręczenie wypowiedzenia jest konieczne
- Niezapłacenie kolejnej raty składki, a procedura zmierzająca do rozwiązania umowy ubezpieczenia
- Skuteczność doręczenia wypowiedzenia umowy ubezpieczenia
5. Art. 816 - Zmiana prawdopodobieństwa wypadku
- Poprzedni przepis jednostronny, lecz skuteczny
- Nieskuteczna demokracja - Strony mogą żądać odpowiedniej zmiany składki
- Odrzucenie żądania i odstąpienie od wypowiedzenia umowy

Podczas części merytorycznej, planowana przerwa kawowa

13:00

Lunch

13:45

Program merytoryczny - cd.

Piotr Kaczanowski

6. Art. 822 - Zakres odpowiedzialności cywilnej i gwarancyjnej
oraz trigger

- Pojęcie ?osoby trzeciej? w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej
- Triggery - bezwartościowe bez zdefiniowania pojęć, na których są oparte
- Wypadek, zdarzenie i szkoda - definiowanie pojęć i konsekwencje błędów w tym zakresie
- Łączenie triggerów w ogólnych warunkach lub umowie ubezpieczenia
7. Art. 824 - Konsekwencje zmiany wartości ubezpieczonego mienia
- Zmiana prawdopodobieństwa wypadku, a zmiana wartości ubezpieczonego mienia
- Żądanie zmniejszenia sumy ubezpieczenia, a dokonanie tej zmiany - niezamierzona nierówność stron?
8. Art. 827 - Umyślność i rażące niedbalstwo
- Pojęcie umyślności i rażącego niedbalstwa
- Wyłączenie i objęcie odpowiedzialnością rażącego niedbalstwa w ogólnych warunkach lub w umowie ubezpieczenia
- Ubezpieczający i ubezpieczony w umowach generalnych, w szczególności związanych z leasingiem
- Status prawny podmiotu, w którego posiadaniu jest przedmiot ubezpieczenia, a który nie jest ubezpieczającym i ubezpieczonym
9. Art. 828 § 1 - Regres ubezpieczeniowy typowy
- Pojęcie osoby trzeciej, jako adresata roszczenia regresowego
- Wysokość wypłaconego odszkodowania, a wysokość roszczenia regresowego
- Regres typowy w praktyce ubezpieczeniowej

Podczas części merytorycznej, przewidywana przerwa kawowa

16:00

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Piotr Kaczanowski

X

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1991-2000 Wicedyrektor a następnie Wiceprezes Zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w kolejnych latach Prezes Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej, Członek Zarządu T.U. CIGNA STU S.A. i Wiceprezes Zarządu PTU S.A. Był także członkiem utworzonej pod patronatem Ministra Finansów Komisji Kodyfikacyjnej ds. Reformy Prawa Ubezpieczeniowego. Obecnie Pełnomocnik Zarządu Compensa TU S.A. VIG ds. Likwidacji Szkód, Członek Zarządu AutoEkspert Sp. z o.o.
Doświadczenie zdobyte na rynku ubezpieczeń wykorzystywał także jako wykładowca w zakresie prawa i praktyki ubezpieczeniowej w ramach podyplomowych studiów na Politechnice Warszawskiej oraz Szkole Głównej Handlowej. Jest autorem wielu artykułów i opracowań oraz współautorem książek z zakresu ubezpieczeń. Odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Krzyżem Zasługi za udział w reformie prawa ubezpieczeniowego.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

 

Newsletter: