OWU i ryzyko

Termin:

29 czerwca 2010 r.

Miejsce:

CK Warszawianka
Warszawa

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

W działalności ubezpieczeniowej, szczególnie przy ryzykach powszechnych, olbrzymią rolę odgrywają OWU - ogólne warunki ubezpieczenia. Ich konstrukcja - jeden z kluczowych elementów powstawania produktu ubezpieczeniowego - jest wyzwaniem poważnym, z którym niewielu ubezpieczycieli radzi sobie naprawdę dobrze.
Techniki tworzenia OWU, wymagania prawne, podstawowe problemy i błędy, których można w prosty sposób uniknąć pokażą Dominika Kaczanowska i Piotr Kaczanowski w seminarium "Wybrane aspekty tworzenia ogólnych warunków ubezpieczenia i oceny ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach majątkowych". Szczególny nacisk położony zostanie na problematykę związaną z odpowiedzialnością przedsiębiorstwa. Wielką wartość nieść będą też na pewno ćwiczenia - analiza kilku kontkretnych OWU funkcjonujących na rynku.

Kluczowe zagadnienia

+ konstrukcja majątkowych OWU od strony prawnej
+ najważniejsze definicje - problemy, błędy
+ odpowiedzialność przedsiębiorstwa

Dla kogo

- menedżerowie ubezpieczycieli odpowiedzialni za produkty
- menedżerowie ubezpieczycieli odpowiedzialni za sprzedaż
- prawnicy tworzący lub uczestniczący w tworzeniu ogólnych warunków ubezpieczenia
- underwriterzy zaangażowani w tworzenie produktów ubezpieczeniowych
- pracownicy ubezpieczycieli odpowiedzialni za ocenę ryzyka
- brokerzy ubezpieczeniowi

Miejsce

Centrum Konferencyjne Warszawianka

ul. Merliniego 9
02-511 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - wtorek, 29 czerwca 2010 r.
9:00

Rejestracja

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Istotny element procesu tworzenia warunków ubezpieczenia - definiowanie pojęć w OWU i umowie ubezpieczenia, jako fundament określania zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela i ustalania triggerów w ubezpieczeniach majątkowych

Piotr Kaczanowski, Dominika Kaczanowska

a) Plagiat, kompilacja, czy dzieło autorskie - proste zasady.
b) Konstrukcja produktu (układ materii prawnej).

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Istotny element procesu tworzenia warunków ubezpieczenia - definiowanie pojęć w OWU i umowie ubezpieczenia, jako fundament określania zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela i ustalania triggerów w ubezpieczeniach majątkowych

Piotr Kaczanowski, Dominika Kaczanowska

c) Definicje - 7 grzechów głównych
+ Używanie pojęć niezdefiniowanych:
-- funkcjonujących w prawie powszechnie obowiązującym
-- niezdefiniowanych w przepisach prawa
+ Częściowe pokrywanie się pojęć objętych definicjami
+ Ubezpieczający, ubezpieczony, objęty ubezpieczeniem, objęty ochroną
+ Poszkodowany, uprawniony, osoba trzecia
+ Zdarzenie (faktyczne, ubezpieczeniowe), wypadek, szkoda i roszczenie nie tylko w triggerach
+ Sformułowania "podczas, w czasie, w trakcie, w okresie, po użyciu / w związku, wskutek, w następstwie, pod wpływem" w wyłączeniach odpowiedzialności gwarancyjnej
+ Wyrządzić szkodę, a ponosić za nią odpowiedzialność

11:45

Ćwiczenia

Piotr Kaczanowski, Dominika Kaczanowska

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia z rynku
+ OC ogólne (na bazie OWU jednego z ubezpieczycieli)
+ autocasco (OWU wiodącego na rynku ubezpieczyciela)
+ pakiet komunikacyjny (OWU jednego z directów)

12:45

Lunch

13:30

Niewykorzystana przesłanka oceny ryzyka ubezpieczeniowego i wymiaru składki w ubezpieczeniu OC przedsiębiorstwa

Dominika Kaczanowska, Piotr Kaczanowski

a) Pojęcie przedsiębiorstwa i zakładu
b) Siły przyrody w rozumieniu kodeksu cywilnego
c) Ruch przedsiębiorstwa, jako przyczyna powstania szkody
d) Przesłanki kwalifikowania przedsiębiorstwa lub zakładu do kategorii
wprawianych w ruch za pomocą sił przyrody
e) Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka w procesie szacowania ryzyka
ubezpieczeniowego i wymiaru składki
f) Ktokolwiek, a osoba trzecia, jako poszkodowany (art. 435§1 a 822§1 k.c.)
g) Przedsiębiorstwo wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody w
ubezpieczeniach obowiązkowych
h) Orzecznictwo sądów powszechnych

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Dominika Kaczanowska

X

Specjalizuje się w problematyce ubezpieczeń gospodarczych i działalności ubezpieczeniowej. Przedmiotem jej zainteresowania jest reasekuracja oraz szerokie obszary prawa cywilnego, w szczególności odpowiedzialność cywilna. Doświadczenie zawodowe w zakresie prawa ubezpieczeniowego zdobywała pracując w Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych przekształconym następnie w Urząd Komisji Nadzoru Finansowego oraz uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach poświęconych ubezpieczeniom majątkowym i likwidacji szkód. Od początku 2009 roku rozpoczęła pracę w Kancelarii Małkowski Matczuk Wieczorek (obecnie Matczuk Wieczorek i Wspólnicy), gdzie zajmuje się głównie obsługą podmiotów z szeroko rozumianego rynku usług ubezpieczeniowych.
Ukończyła Wdział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Pracę magisterską w zakresie prawa cywilnego napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Safjana. W 2007 r. ukończyła podyplomowe studia Marketingu i Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej.
Od listopada 2008 roku prowadzi w Dzienniku Ubezpieczeniowym stałą rubrykę ?Ubezpieczeniowe paragrafy? (wcześniej ?Komunikacyjne paragrafy?) poświęconą wyjaśnianiu zawiłości prawa cywilnego, w szczególności prawa ubezpieczeniowego i odpowiedzialności cywilnej

ZAMKNIJ

Piotr Kaczanowski

X

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1991-2000 Wicedyrektor a następnie Wiceprezes Zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w kolejnych latach Prezes Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej, Członek Zarządu T.U. CIGNA STU S.A. i Wiceprezes Zarządu PTU S.A. Był także członkiem utworzonej pod patronatem Ministra Finansów Komisji Kodyfikacyjnej ds. Reformy Prawa Ubezpieczeniowego.
Doświadczenie zdobyte na rynku ubezpieczeń wykorzystywał także jako wykładowca w zakresie prawa i praktyki ubezpieczeniowej w ramach podyplomowych studiów na Politechnice Warszawskiej oraz Szkole Głównej Handlowej. Jest autorem wielu artykułów i opracowań oraz współautorem książek z zakresu ubezpieczeń. Odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Krzyżem Zasługi za udział w reformie prawa ubezpieczeniowego.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

 

Newsletter: