Zbieg świadczeń

Termin:

23 lutego 2012 r.

Miejsce:

Warszawa, Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Prowadząca Monika Borowiecka-Paczkowska w kolejnym spotkaniu seminaryjnym zmierzy się z tematyką ustalania wysokości należnego świadczenia przy szkodzie osobowej z OC w przypadku, gdy poszkodowanemu przysługują również świadczenia z innych tytułów, zarówno w przypadku doznania przez niego uszczerbku na zdrowiu, trwałej lub czasowej niezdolności do pracy czy też w przypadku jego śmierci.

Wielu specjalistów i praktyków rynku ubezpieczeniowego zapytanych o należne świadczenia z umowy OC, przywoła przede wszystkim świadczenia określone w art. 444 do 447 kodeksu cywilnego. Zapomina się natomiast o tym, że ten sam wypadek może być źródłem do otrzymania (równocześnie i niezależnie od siebie) świadczeń z innych tytułów.

Pamiętając o tym, że świadczenie powinno być odpowiednie do doznanej krzywdy a należne odszkodowanie nie powinno być wyższe od poniesionej szkody, rodzi się fundamentalne pytanie – jaki jest wpływ tych innych świadczeń na wysokość świadczenia z umowy OC? Czy należy je uwzględniać? Czy może traktować je jako świadczenia niezależne i nie mające wpływu na to, jakie świadczenie zostanie wypłacone? Jak potraktować działania poszkodowanego, w wyniku których nie skorzysta on z prawa dochodzenia świadczeń z innych tytułów lub podejmie celowe działania uniemożliwiające mu ich otrzymanie?

W dobie rosnącej wartości średniego świadczenia ze szkody osobowej z umowy OC, wobec coraz wyższych składanych roszczeń, wobec psujących rynek odgórnych decyzji o nadmiernych wypłatach z tytułu zadośćuczynienia za krzywdę doznaną po śmierci poszkodowanego, warto zastanowić się, czy świadczenia otrzymywane z innych tytułów nie powinny stanowić elementu oceny, jaki jest rzeczywisty rozmiar doznanej krzywdy i szkody.

Dla kogo

+ ubezpieczyciele
+ brokerzy ubezpieczeniowi
+ kancelarie prawne
+ kancelarie odszkodowawcze

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Czwartek, 23 lutego 2012 r.
9.00

Rejestracja

(i poranna kawa, herbata)

9.30

Rozpoczęcie seminarium

9.30

Krok I. Dlaczego warto spojrzeć na obowiązek naprawienia szkody osobowej z OC trochę szerzej?

Monika Borowiecka-Paczkowska

1. Roszczenia do sprawcy czynu niedozwolonego
a. Zakres obowiązku odszkodowawczego sprawcy,
b. Odpowiedzialność cywilna sprawcy a odpowiedzialność gwarancyjna zakładu ubezpieczeń,
c. Regulacje szczególne - actio directa, przypozwanie zakładu ubezpieczeń (ubezpieczenia obowiązkowe)
2. Roszczenia z umowy OC (deliktu) w świetle zapisów kodeksu cywilnego
a. Zakres obowiązku odszkodowawczego,
b. Klasyfikacja roszczeń z tytułu szkód osobowych
c. Omówienie podstawowych rodzajów świadczeń: koszty leczenia i rehabilitacji, zadośćuczynienia, pogorszenie sytuacji życiowej
3. Umowa ubezpieczenia osobowego w świetle zapisów kodeksu cywilnego:
a. Przedmiot umowy ubezpieczenia,
b. Zakres obowiązku odszkodowawczego,
c. Klasyfikacja umów osobowych
d. Omówienie podstawowych rodzajów świadczeń z ubezpieczeń osobowych
4. Inne dobrowolne umowy ubezpieczenia :
a. Assistance medyczny
b. Ubezpieczenia zdrowotne

11.00

Przerwa kawowa

11.15

Krok II. Wypadek przy pracy i ubezpieczenia społeczne

Monika Borowiecka-Paczkowska

5. Wypadek z OC będący równocześnie wypadkiem przy pracy
a. Definicja wypadku przy pracy i wypadku w drodze i z pracy,
b. Omówienie rodzaju świadczeń przysługujących przy:
i. Wypadkach przy pracy
ii. Wypadkach w drodze i z pracy
iii. Doznaniu uszczerbku zdrowia
iv. Zwiększeniu uszczerbku zdrowia
v. Œmierci ubezpieczonego
6. Œwiadczenia należne w ramach systemu ubezpieczeń społecznych:
a. Zasiłek pogrzebowy - stanowisko Sądu Najwyższego i jego konsekwencje dla rozpatrywania roszczeń osób uprawnionych,
b. Œwiadczenia wypłacane w przypadku choroby / uszczerbku doznanego w wypadku - wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy, zasiłek rehabilitacyjny,
c. Œwiadczenia wypłacane w przypadku niezdolności do pracy - renta inwalidzka,
d. Œwiadczenia specjalne /celowe - renta socjalna, zasiłek opiekuńczy, zasiłek rodzinny, zasiłki celowe ,
e. Œwiadczenia wypłacane z funduszu emerytalnego (II filar)

13.00

Lunch

13.30

Krok III. Œwiadczenia z innych tytułów i ich wpływ na wysokość szkody z OC

Monika Borowiecka-Paczkowska

7. Możliwość dochodzenia regresu od ubezpieczyciela OC sprawcy:
a. Assistance medyczny
b. Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne
c. Œwiadczenia z NFZ
d. Œwiadczenia wypłacone funkcjonariuszowi Policji - na podstawie uchwały pełnego składu Izby Cywilnej SN z dnia 8.10.2010 (III CZP 35/10)
8. Przepisy kodeksu karnego
a. Nawiązka - jej charakter i wpływ na wysokość świadczeń należnych z umowy OC,
b. Obowiązek naprawienia szkody - charakter i wpływ na wysokość świadczeń z umowy ubezpieczenia OC - uchwała SN z 13 lipca 2011 roku III CZP 31/11 a praktyka rynku ubezpieczeniowego
9. Œwiadczenie odpowiednie do doznanej krzywdy i odszkodowanie nie wyższe niż poniesiona szkoda - co to naprawdę znaczy?

14.45

Przerwa kawowa

15.00

Krok IV. Działania poszkodowanego a zarzut zwiększenia rozmiaru szkody

Monika Borowiecka-Paczkowska

10. Przedawnienie roszczeń w szkodach osobowych
a. Regulacje art. 442 k.c. - przed nowelizacją w 2007 roku,
b. Regulacje art. 4421 k.c. - aktualny stan prawny
c. Terminy przedawnienia innych świadczeń,
d. Nie skorzystanie przez poszkodowanego z możliwości uzyskania dodatkowych świadczeń lub zaniedbanie w tym zakresie a zarzut zwiększenia rozmiaru doznanej szkody
11. Zbieg świadczeń z różnych tytułów - spojrzenie na problem zwiększenia się rozmiaru szkody, ujawnienia nowej szkody, waloryzacji świadczeń otrzymywanych z różnych tytułów - podsumowanie

16.00

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Monika Borowiecka-Paczkowska

X

Ekspert ubezpieczeniowy specjalizujący się w zagadnieniach prawa cywilnego i ubezpieczeniowego; szczególną wiedzą wykazuje się w obszarze obsługi szkód osobowych i rent z ubezpieczenia OC. Przez ostatnie trzy lata kierowała Zespołem Procesowym obsługującym obszar likwidacji szkód z ubezpieczeń indywidualnych i korporacyjnych.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując przez wiele lat w TUiR WARTA SA na stanowiskach od likwidatora do Dyrektora Centrum Obsługi Szkód. Przez kilka lat reprezentowała TUiR WARTA SA w Komisji Ubezpieczeń Komunikacyjnych PIU, jak również z upoważnienia PIU brała udział w pracach różnorodnych Komisji Sejmowych. W ramach prac Komisji Ubezpieczeń Komunikacyjnych PIU brała aktywny udział w przygotowaniu Katalogu Zdarzeń Drogowych. Została odznaczona przez PIU odznaką Zasłużony dla Ubezpieczeń.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Obowiązki dystrybutora i ubezpieczyciela wobec klienta - checklista

W przygotowaniu

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla ubezpieczeń

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

Szesnaście nierozwiązanych problemów dystrybucji ubezpieczeń

Rekomendacja U - regulacja ubezpieczeń, w których bank jest agentem ubezpieczeniowym

 

Newsletter: