Regres

Termin:

18 listopada 2013 r.

Miejsce:

Golden Floor

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Regres ubezpieczeniowy a zasady dochodzenia roszczeń ex contractu od przewoźnika i spedytora to temat, którego poruszenie wymusiły problemy zarówno prawne, jak i praktyczne. Spotykają się z nimi towarzystwa ubezpieczeniowe dochodzące na zasadzie regresu ubezpieczeniowego roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego za szkodę.

Celem seminarium, które poprowadzi Beata Janicka będzie zidentyfikowanie zagrożeń skutkujących podniesieniem zarzutu braku legitymacji procesowej po stronie towarzystwa ubezpieczeniowego, które pozywa osobę odpowiedzialną za szkodę na zasadzie art. 828 kodeksu cywilnego.

Przybliżenie zasad dochodzenia roszczeń od spedytora i przewoźnika ma w założeniu ułatwić wypracowanie reguł, dzięki którym zminimalizowane zostanie ryzyko postawienia zarzutu braku legitymacji procesowej przez przeciwnika procesowego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Kluczowe zagadnienia

 • Przesłanki dochodzenia roszczeń przez ubezpieczyciela w oparciu o art. 828 kodeksu cywilnego
 • Dochodzenie roszczeń z umowy spedycji
 • Dochodzenie roszczeń
  - od przewoźnika lądowego w przewozie krajowym i międzynarodowym
  - od przewoźnika morskiego
  - od przewoźnika lotniczego
 • Sposoby subrogacji
 • Kulancja ubezpieczeniowa a regres ubezpieczeniowy

Dla kogo

 • Szefowie departamentów ubezpieczeń transportowych
  - ubezpieczycieli
  - firm brokerskich
 • Underwriterzy i brokerzy specjalizujący się w ubezpieczeniach
  - OCP/OCS
  - cargo
 • Radcowie prawni i adwokaci specjalizujący się w obsłudze prawnej
  - firm z branży TSL
 • Pracownicy firm handlowych, zajmujących się
  - kontraktami importowymi i eksportowymi
 • Pracownicy firm transportowych i spedycyjnych

Miejsce

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Budynek Atlas Tower (dawne Millennium Plaza)
al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - Poniedziałek, 18 listopada 2013 r.
9:00

Rejestracja

(i powitalna kawa, herbata)

9:30

Rozpoczęcie seminarium

9:30

Beata Janicka

1. Przesłanki dochodzenia roszczeń przez ubezpieczyciela w oparciu o art. 828 kodeksu cywilnego
• Ubezpieczający/ubezpieczony a strona umowy spedycji i przewozu
• Roszczenie a wierzytelność
2.Dochodzenie roszczeń z umowy spedycji
• Zasady, krąg podmiotów legitymowanych
• Zasady dochodzenia roszczeń od spedytora dalszego
• Znaczenie faktu poniesienia szkody
• Terminy przedawnienia
• Umowne i ustawowe ograniczenia wysokości odszkodowania należnego od spedytora

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Beata Janicka

3. Dochodzenie roszczeń od przewoźnika lądowego w przewozie krajowym i międzynarodowym
• Umowa przewozu a treść listu przewozowego
• Krąg podmiotów uprawnionych
• Znaczenie aktów staranności przy odbiorze przesyłki
• Postępowanie reklamacyjne
• Terminy zawite i konsekwencje prawne ich upływu
• Terminy przedawnienia roszczeń
• Ograniczenia wysokości odszkodowania
• Klauzula wartości i specjalny interes w dostawie

13:00

Lunch

13:30

Beata Janicka

4. Dochodzenie roszczeń od przewoźnika morskiego
• Umowa przewozu a treść dokumentu przewozowego
• Rodzaj dokumentu przewozowego a krąg podmiotów uprawnionych
• Akty staranności przy odbiorze przesyłki
• Terminy zawite i konsekwencje prawne ich upływu
• Terminy przedawnienia roszczeń
• Klauzule prorogacyjne i prawo właściwe
• Ograniczenie wysokości odszkodowania
5. Dochodzenie roszczeń od przewoźnika lotniczego

14:45

Przerwa kawowa

15:00

Beata Janicka

6. Regres ubezpieczeniowy a nabycie roszczeń drogą czynności prawnej i z mocy samego prawa
• Sposoby subrogacji
• Moment i adresat cesji praw
7. Kulancja ubezpieczeniowa a regres ubezpieczeniowy

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

Beata Janicka

X

Radca prawny. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Gdańskim, egzamin radcowski zdała w 1993r. Œwiadczy pomoc prawną przedsiębiorcom wykonującym usługi w zakresie transportu i spedycji, w tym spółkom wchodzącym w skład grupy kapitałowej C.Hartwig Gdynia SA. Wiedzę w zakresie common law zdobyła poprzez praktyki zagraniczne, w tym w kancelarii adwokackiej William Fry Solicitors w Dublinie. Od roku 1999 członek Advisory Body Legal Matters (komisji prawnej) przy Międzynarodowej Federacji Zrzeszeń Spedytorów - FIATA (Fédération Internationale des Associasions de Transitaires et Assimilés). Członek grupy roboczej FIATA Model Correspondents’ Agreement - współtwórczyni tego dokumentu. Współautorka Podręcznika Spedytora, wydanego przez Uniwersytet Gdański i Polską Izbę Spedycji i Logistyki (PISiL) w Gdyni. Wykłada prawo transportowe w ramach szkoleń organizowanych przez PISiL, a także na studiach podyplomowych i II stopnia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku i Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Prezes i arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Izbie Spedycji i Logistyki w Gdyni od chwili jego powstania.

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia grupowe w zdrowiu i życiu - aspekty prawne

Odpowiedzialność cywilna - w kontekście ubezpieczeń (zasady cywilistyczne, wina, bezprawność, związek przyczynowy, strata, utracone korzyści, zasada winy, ryzyka i słuszności, przyczynienie i inne ważne zagadnienia)

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego - tworzenie i testowanie produktu, analizy w oparciu o scenariusze

Analiza potrzeb klienta w ubezpieczeniach majątkowych w świetle prawa, orzeczeń sądów i wymagań organu nadzoru

Redagowanie OWU - skutecznie, legalnie, jednoznacznie, zrozumiale, przyjaźnie

Orzecznictwo TSUE i SN dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC PPM

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Szczegółowo o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (na podstawie 50 wyroków) - w kontekście ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym - analiza prawna produktów i kierunek rozwoju

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

 

Newsletter: