Małoletniość i śmierć

Termin:

18 listopada 2022 r.

Miejsce:

on-line

Seminarium

Jedyne takie spotkanie..

Przedmiotem seminarium, które poprowadzi prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki , będzie analiza dwóch grup problemów występujących w praktyce ubezpieczeniowej. Pierwsza grupa problemów wiąże się z przypadkami, w których ubezpieczającym, ubezpieczonym, uposażonym lub poszkodowanym jest osoba małoletnia. Brak zdolności do czynności prawnych takiej osoby lub ograniczony jej zakres, powodują powstanie potrzeby zapewnienia właściwej reprezentacji przez przedstawiciela ustawowego, niekiedy zaś również konieczności uzyskania zgody sądu na dokonanie czynności. W czasie seminarium omówione zostaną wymogi ustawowe dotyczące zawierania umów ubezpieczenia przez małoletniego i na rachunek małoletniego, a także reguły dochodzenia roszczeń ubezpieczeniowych przez osoby małoletnie - w tym również za pośrednictwem kancelarii odszkodowawczych.
Druga grupa problemów wiąże się z konsekwencjami śmierci ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego lub poszkodowanego. W czasie seminarium omówione zostaną między innymi kwestie dalszego trwania stosunku prawnego ubezpieczenia po śmierci osoby ubezpieczonej, dziedziczenia roszczeń, ewentualnego zwrotu składki i sposobu określenia podmiotów uprawnionych do żądania zwrotu składki.

Kluczowe zagadnienia


 • Zasady reprezentacji małoletniego
 • Małoletni jako osoba: uposażona, poszkodowana w ubezpieczeniu OC, klient kancelarii odszkodowawczej
 • Śmierć ubezpieczającego a dalsze trwanie stosunku prawnego ubezpieczenia
 • Dochodzenie roszczeń od ubezpieczyciela przez spadkobierców ubezpieczającego
 • Regres ubezpieczyciela wobec spadkobierców ubezpieczającego

Miejsce

Tym razem ONLINE

Nasz system seminariów on-line:

 • jest dostępny na każdej przeglądarce,
  + w tym na przeglądarkach mobilnych (tablet, telefon)
 • nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania
 • działa nawet na konsumenckich łączach internetowych,
  + w tym łączach komórkowych (tu jakość zależy od połączenia)
 • po stronie uczestników nie używamy kamer,
  + zapewnia to dodatkową prywatność i komfort spotkania

Zobacz szczegóły miejsca

Program seminarium

Dzień 1 - 18 listopada, piątek
09:00

Otwarcie pokoju seminaryjnego (czas na sprawdzenie głosu i obrazu)

09:30

Życie i śmierć w ubezpieczeniach - problemy prawne z małoletnimi i zmarłymi klientami


 1. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych osoby małoletniej
 2. Zawarcie przez małoletniego umowy ubezpieczenia - zasady reprezentacji małoletniego
 3. Małoletni jako osoba ubezpieczona - zgoda na objęcie ochroną, zgoda na finansowanie składki
 4. Wypełnianie obowiązków informacyjnych przez i wobec małoletniego, doręczanie OWU, ankietowanie, doradztwo wobec małoletniego
 5. Ubezpieczenia grupowe dotyczące małoletnich
 6. Małoletni jako osoba uposażona
 7. Małoletni jako osoba poszkodowana w ubezpieczeniu OC
 8. Małoletni jako klient kancelarii odszkodowawczej

12:30

Dłuższa przerwa

13:00

Życie i śmierć w ubezpieczeniach - problemy prawne z małoletnimi i zmarłymi klientami


 1. Śmierć ubezpieczającego a dalsze trwanie stosunku prawnego ubezpieczenia
 2. Śmierć ubezpieczającego w ubezpieczeniach obowiązkowych
 3. Śmierć ubezpieczającego w ubezpieczeniu OC w kontekście poszczególnych triggerów
 4. Dochodzenie roszczeń od ubezpieczyciela przez spadkobierców ubezpieczającego
 5. Dochodzenie zwrotu składki za niewykorzystany okres ochrony przez spadkobierców
 6. Dochodzenie zaległości składkowych od spadkobierców
 7. Regres ubezpieczyciela wobec spadkobierców ubezpieczającego

15:30

Zakończenie seminarium

 

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący seminarium:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

X

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent wydziałów prawa uniwersytetów w Poznaniu i Poczdamie, doktor habilitowany prawa (UAM Poznań), wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, partner i szef Departamentu Prawa Ubezpieczeń w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński, członek rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce, konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego, autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, współautor projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczeń i uczestnik prac legislacyjnych, arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, członek Akademickiego Komitetu Doradczego Europejskiego Instytutu Prawa Ruchu Drogowego w Luksemburgu. W kwietniu 2022 r. powołany na stanowisko redaktora naczelnego "Prawa Asekuracyjnego".

ZAMKNIJ

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na seminarium nie jest możliwe. Zainteresowanych prosimy o kontakt:
office@InsuranceMeetingPoint.com

Pytania:

Wszelkie pytania zwiazane z seminarium można kierować na:
office@InsuranceMeetingPoint.com

 

 

 

Inne spotkania

Seminaria:

Ubezpieczenia AUTO CASCO - produkt, odpowiedzialność, wyłączenia, likwidacja

Małżonek, konkubent, partner życiowy, dziecko, domownik, osoba bliska - problemy ubezpieczeniowe (zakres odpowiedzialności, wyłączenie odpowiedzialności, przypisanie winy, regres)

Regres ubezpieczeniowy i możliwości jego wyłączenia

Ubezpieczenie OC PPM - nowości legislacyjne

W przygotowaniu

Regres ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia NNW

Leasing a ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia Autocasco

Ostatnie spotkania

Ubezpieczeniowe aspekty leasingu pojazdów a rekomendacja U KNF

Ubezpieczenia NNW - produkt, odpowiedzialność, wyłączenia, likwidacja

Alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, niepoczytalność - znaczenie dla zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz ewentualnych roszczeń regresowych

Problemy ubezpieczenia OC PPM na przełomie roku 2023 i 2024

 

Newsletter: